Doly dantelli parik göni Braziliýaly adam saçynyň tebigy reňki 180% dykyzlygy

Gysga düşündiriş:

 • 100% işlenmedik päk gyz saçlary, ýumşak, gödek, tekiz, sagdyn we ýeňil agramly, tebigy görnüşli, uzynlygyna laýyk.DIY egrilen, tekizlenen, agardylan, boýag reňkli, haýwan saçlary ýa-da sintetiki süýüm garylyp bilinmez
 • Skelläň doly meýdanynyň ýygy-ýygydan ýüpi, ýelimsiz, öňünden kesilen saç düzümi, çaga saçlary, erkin bölegi, täzelenmeler, beýik çörek, ponytail, mekgejöwen örgünleri, örülen saçlar ýaly islendik saç düzümini ýasap biler.
 • Orta ululykdaky gapak, täze başlaýanlar üçin dostlukly, baş aýlawy 21.5 ″ -23.5 ″, töweregindäki taraklar we sazlanyp bilinýän gaýyşlar, şapkanyň durnukly we berk, dem alýan we amatly elastik toruny düzmäge kömek edýär, 13 × 4 dantelli parikden we 360 ​​dantelli parikden iň oňat gapaklar

Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Doly dantelli parik göni Braziliýaly adam saçynyň tebigy reňki 180% dykyzlygy

Only Diňe 100% işlenmedik adam saç pariklerini öndürjekdigimize söz berýäris
Young Saçlarymyzyň hemmesi ýaş gyzyň kellesinden göni, ýumşak we tebigy, derä garşy rahat
Every Biz her bir adamy we her bir sargytlary gadyrlaýarys, ähli bagtymyz size gelýär

Gelip çykan ýeri Hytaý
Saç materialy 100% adam saçlary
Baha 10A 12A 15A (Remy Saç, Wirgin Saç, Çig saç)
Saç aýratynlyklary Tebigy, ýumşak, ýüpek we ýalpyldawuk;Erbet ysy ýok mugt ýuwmak we gysmak
Saç görnüşi Wirgin saçlary, Kesikul deňleşdirilen saçlar, dantelli parik, Braziliýaly saçlar, saç dykyzlary, krujka däl parik. Half parik, ponytail, saçyň uzalmagy.
Reňk Tebigy reňk
Dokma Göni
Boýnuň parik görnüşi DolyBoýag parikleri
Boýnuň reňki Aç-açanwe HD
Boýnuň esasy materialy Şweýsariýa dantelli
Adam saçynyň görnüşi 100% Braziliýaly Wingin adam saçlary
Saç dykyzlygy 130%150%180% 200%Dykyzlygy
Gapyň ululygy Kiçi, uly, ortaça ululyk
Saçyň uzynlygy 8-40 inç
Parik agramy 145g-300g
Saçyň hili 100% Wirgin saçlary, Düwürtik ýok, dökülme ýok, ys ýok, galyň uç, ýylmanak.
Bahasy Lomaý baha, zawodyň bahasy
MOQ bir bölek
Bir Stocka Uly aksiýa bar
Hyzmatymyz OEM dizaýny we OEM önümleri we düşürmek
Eltip bermek 2-5 günüň içinde Fedex / DHL / UPS tarapyndan eltip bermek
Üstünlik Boýagly, gaýtadan ulanylýan, akyp bolýan, rugsat edilen, zawodyň bahasy, galyň uçlary, ýumşak

 

krujka-1

WIG-i nädip saýlamalyNäme üçin bizi saýlaýar?

100% önümçilik, 12 sagat çalt jogap
2010-njy ýyldan bäri adam saçyna üns beriň, 3 günlük nusga gowşuryş, 20 günlük köpçülikleýin sargyt

1. Hilimiz sebäpli
Adamyň saç öndürmek boýunça ösen desgalary we berk hil gözegçiligi
ulgamy.“Frizzyfree”, hiç hili dykyzlyk ýok. Boýag akyp bolýan ýa-da gaýtadan işlenip bilinýän, dürli talaplary kanagatlandyrmak we önümleriňizi ýokary hilli üpjün etmek üçin 7A / 8A / 9A / 10A derejeli saçlary üpjün ederis.

2.Hünärimiz sebäpli
2010-njy ýyldan bäri adam saçyna üns berýäris, Zawod Hytaýyň Şandong welaýatynyň ingingdao şäherinde guruldy, 1000 inedördül metr meýdany eýeleýär, önümleri gözlemek we ösdürmek bilen meşgullanýan 20-den gowrak tehniki işgärimiz bar.

3. Hyzmatymyz sebäpli
Ynsan saç pudagynda hünär bilimi bolan höwesli we işjeň toparymyz bar, olar hyzmat ediş standarty bolan adam saç önümlerimizi hünär taýdan öwrenmek üçin taýýarlanýar.

Jikme-jik surat

örgün-şa aýal-parikler
kellesi parik
krujka-öň-ýelim-ýakyn
suw geçirmeýän krujka-parik-ýelim
senegally-öwrümli parik
premium krujka-öň parikler
gysga göni parikler

“Full Lace Wig” adam saç parikleriniň bir görnüşidir.Parik gapagy ýüpek dantelden ýasaldy.Şeýlelik bilen, doly dantelli adam saç parikleri, içindäki ähli krujkalar bilen pariklerdir.Dantelli parikler tutuş krujka gapagyndan ýasalýar, danteliň ululygy tutuş kelläni örtüp biler.100% el ýasaýan saç ýüplükleri ýa-da ýüpek dantelde dokalýar we beýleki saç pariklerine garanyňda ýokary hilli parik materialy we has köp wagt gerek.
Doly dantelli parik barada aýdylanda bolsa, işlemek üçin has köp wagt we has köp çykdajy gerek.Fullöne doly krujka adam saç parikleri, kellä geýilende has ýumşak we rahat, parik gapagynyň üstündäki ähli dantelli örtükler.Doly dantelli parikler görnüşi gurlansoň, tebigy görünýän we tebigy ýaly duýulýan görnüş bolar.Şeýle hem dürli görnüşli material görnüşi, soň kellede dürli duýgy, Peruwly gyz adam saçlary doly krujka parik has ýüpek we doly krujka Malaýziýanyň adam saç parikleri has ýumşak, Braziliýanyň doly dantelli parikleri has tebigy we amatlydyr.

Boýnuň ululygy

Boýnuň öňündäki parik 13x4 dýuým dantelli ýa-da el bilen 13x6 dýuým dantelli tikilen, dantelli parikiň beýleki bölegi maşyn bilen ýasalan.

360 dantelli parik, ýukajyk krujka ulanylýar.Örtükli krujka başyndan ahyryna çenli ähli sözbaşy we saç çyzgylaryna ýerleşdirilýär.

Boýnuň ýapylmagy parikleri ýaly dürli ululykda gelýär4'' x 4 ", 5"X 5"ýa-da6"x6" .

Strategiki taýdan kelläniň ortasyna ýa-da gapdal bölek stiline ýetmek üçin dantelli ýapyk parik.

Pariklerde, adatça, fransuz ýa-da Şweýsariýa dantelli "at görnüşi" bilen baglanan saçlar bar.

Adamyň saç parikleriniň V bölegi maşynlaryň kömegi bilen ýasalýar we krujka parikleri bilen deňeşdirilende has amatly.Bu parikleriň iň halanýan aýratynlygy, täze saç tärlerini döretmek, klipler, saç zolaklary we ş.m. ulanmak bilen ýokary çeýe bolmagydyr.Bu, täze başlanlar üçin we hatda parik geýmegi gowy görýän adamlar üçinem iň oňat edýär.

U bölek parik, parikiň ýokarsynda U. görnüşindäki deşik bar, bular arassa adam saçlary bilen ýasalýar we dökülmeýär ýa-da bölünmeýär.Tebigy saçyňyz bilen gaty gowy garyşýarlar we dantelli ýa-da ýelim talap etmeýärler.Parikler gaty dem alýar we parikler ýerinde sazlamaga kömek edip biljek parik gapagynyň içindäki sazlanyp bilinýän gaýyşlar we gysgyçlar bilen gelýär.

Kategoriýa ekrany

Parikler, ýapyklar, frontallar we dürli dokumalaryň bukjalaryny hödürleýäris, şeýle hem özleşdirmegi kabul edýäris. Saç üçin dürli materiallar bar.Weöne bizde diňe 100% gyzlyk saç bar.Saçlaryň gurluşy we reňki diýen ýaly bar.Adam saç parikleri hakyky saçyňyza zyýan bermezden tebigy saçlar ýaly bezelip we saklanyp bilner.

Zawodymyz

Hytaýyň ingingdao şäherinde ýerleşýän öňdebaryjy hünärmen öndüriji. Biz ýokary hilli 100% adam saç önümlerini ösdürmäge we döretmäge bagyşlanýarys. Esasy önümlerimizde krujka parikleri (Doly dantelli parikler we dantelli parikler) ýaly dürli saç uzalmalary bar, saç bukjalaryny ýapmak / frontal Toupees (adaty tertip we ýöriteleşdirilen sargytlar) Saçlarymyzyň köpüsi Demirgazyk Amerika, Kanada, Euroewro ýurtlary, Awstraliýa we Japanaponiýa eksport edilýär.Örän ýokary hilli önümler we hyzmat bize gowy abraý gazandy. Siz biziň bilen köp dürli reňk alyp, egrem-bugram ýa-da tolkunly saç uzadyp bilersiňiz.Custöriteleşdirilen sargyt bar. Kompaniýamyza baryp, iş hakda pikir alyşmaga hoş geldiňiz.Nearakyn wagtda siziň bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!

Müşderi bilen pikir alyşma

1. Iň oňat önümleriň beýany --- thehli soraglara sabyr bilen dogruçyl jogap berýäris.
2.24 sagat onlaýn --- 24 sagadyň dowamynda size jogap bereris, sargyt üçin has köp wagt tygşytlaň.
3.Quick massa reply jogap --- E-poçta we massaagesy 2 sagadyň dowamynda barlaýarys, ASAP soraglaryna jogap berýäris.
4. Paketleri yzarlamak hyzmatyna göz aýlaň --- Saçyňyzy iberenimizde yzarlaýyş belgiňizi lsoon ýaly ibereris

Eltip bermek we satuwdan soň hyzmat

Bellik: ähli sargytlar 1-3 iş gününiň içinde iberiler (käbir düzülen 3-5 gün bolar)

Eltip bermek: Fedex, UPS, DHL

Asyl sargydyňyzy alanyňyzdan soň 30 günüň içinde yzyna gaýtarylan önümler, göwrümi, stili, saç materialy, gapak gurluşy ýa-da reňki ýaly önümçilik kemçiligi bar bolsa, yzyna gaýtarylyp bilner, haýyş edýäris , müşderi hyzmatymyz gysga wagtda size jogap berer.
Täzelenen ýa-da ozal eýeçiligindäki önümleri satmaýandygymyz üçin önümler asyl, zawod ýagdaýynda (üýtgedilmedik, geýilmedik, zeper ýetmedik we asyl gaplamada bellikler bilen) yzyna gaýtarylmalydyr.Parikiň INTACT we LACE kesilmändigine göz ýetiriň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Haýsy päk saç bilen üpjün edýärsiňiz?

  Adamyň dürli saç önümlerinde ýöriteleşen öňdebaryjy önüm.Esasan Braziliýaly gyz saçlary, Peruwyň gyz saçlary, Malaýziýanyň gyz saçlary, Kambojanyň gyz saçlary, Hytaýyň gyz saçlary, asewraziýanyň gyz saçlary, Hindi gyz saçlary, Mongoliýanyň gyz saçlary, Rus gyz saçlary, Aziýanyň gyz saçlary we ş.m. öndürýäris.

  Saç kesikulyňyz deňleşdimi we saçyň gelip çykyşy näme?

  Hawa, saçlarymyzyň hemmesi el bilen ýasalan we kesikul bilen ýasalan.Saçlarymyz 100% Wýetnam adam saçlary, sintetik we garyşyk däl.Hemişe himiki şampunlaryň ýerine saçlaryny ýuwmak üçin tebigy maddalary ulanýan Wýetnam oba gyzlaryndan ýygnalýar.

  artykmaçlygyň näme?

  Biz orta söwdagär däl-de, göni zawod

  Hairhli saçlar dürli ýurtlardan getirilýär.

  Hairhli saçlar haýwan ýa-da sintetiki saçsyz 100% gyzlyk saçdyr.

  Hairhli saçlary ökde işçiler we ösen tehnologiýa öndürýär.

  Hairhli saçlara berk gözegçilik we berk hil synagy geçirildi.

  Ygtybarly hil bilen bäsdeşlik bahasy bar