Sergi

sergi
sergi
sergi

Zawod SLOGANY BU .ERDE

Müşderi üçin hemme zat, müşderi üçin hemme zat edýär!Müşderilere hakykatdanam gözellik getiriň, müşderileri has ynamly we özüne çekiji ediň, durmuşy has gowy görmek we geljege has umytly bolmak!

Ösüş ýoly

01

2010 ~ 2015

Ilkinji 5 ýylda saç materiallaryny, Hytaý demodomestic, Günorta-Gündogar Aziýa: Malaýziýa, Hindistan, Mýanma satyn almakdan başladyk.Günorta Amerika: Braziliýa, Peru we hatda Europeewropa: Russiýa, Ukraina.Ilki bilen satuw bazarymyz diňe içerki bazar üçin boldy.Kem-kemden dünýäniň dürli künjeginden gelen dostlara we müşderilere has köp peýdaly bolmak üçin eksport bölümini döredip başladyk.

02

2016 ~ 2020

Ikinji 5 ýylyň dowamynda, öňdäki söwda kompaniýamyzy giňeldýäris, satuw bazarymyzy hasam giňeldýäris, hilimiz we bäsdeşlik ukybymyz gowy abraý gazanýar , Oke saçlary müşderileriň ynamyna mynasyp marka boldy.

03

2021 ~ indi

Häzirlikçe home Içerde we daşary ýurtlarda paýlaýjylarymyz köp, pariklerimiz dünýäniň dürli künjeklerinde satylýar we ulanylýar.Häzir 600+ işgärimiz bar, zawod 3000 + inedördül meýdany öz içine alýar, gündelik önümi 200000PC, inwentar 100000PC, 24HOURS içinde hakykatdanam eltip bileris.Biz ynanýarys: geljekki ýolda kynçylyklar barha kynlaşýar, ýöne öňe gitmegimizi dowam etdireris we gorkarys. Sebäbi ertir has gowy we has gowy bolar, gadyrly müşderiler, bilelikde işleşeliň, biz siziň bolarys iň güýçli goldaw, sebäbi biziň maksadymyz has owadan, has özüne çekiji we has gowy özüni döretmekdir!

Ussatlygymyz we tejribämiz

OEM sazlamasyny goldaýarys, suratlary ýa-da nusgalary iberýäris, ýa-da isleýän görnüşiňize we egriligiňize görä, krujka parikleri, ýapylmagy, daşy, frontal, dürli reňkler, dürli şekiller bolsun, muny edip bileris!Önümçilikde, gözlegde we ösüşde köp ýyllyk tejribämiz bar, size iň oňat sarp ediji geýmek tejribesini getirýär!

Dizaýn
%
Ösüş
%
Strategiýa
%

Müşderiler näme diýýär?

SÖVEGI Müşderilerimden SÖZ SÖZLERI

"Wah, jigim, OKE HAIR-dan parikler ajaýyp!"

- KELLY MURRY
 

"Oke Saç parik hakykatdanam özüne çekiji, gaty gowy sarp ediji!"

- JEREMI LARSON
 

Parik meni has gowy we ynamly duýýar, ölüme çenli söý! "

- ERIC HART
 

Biziň ornumyz

Jadylaýjy parik dörediň, Ine özüňiz boluň!