Biz hakda

“QINGDAO OKEHAIR PRODUCTS CO., LTD”Hytaýyň Şandong welaýatynyň ingingdao şäherinde ýerleşýän 2010-njy ýylda esaslandyryldy.Biz Hytaýda çig dokamak we saç uzaltmak pudagynda gözleg, önümçilik, satuw we hyzmat boýunça ýöriteleşen hünärmen öndüriji we eksportçy.Elmydama ýokary hilli adam saç önümleri bilen üpjün edýän zawodymyz bar.Zawod 15000 inedördül metr meýdany eýeleýär we 500-den gowrak işgäri bar.Gözleg we önümçilik bilen birleşdirilen güýçli innowasiýa we gözleg ukybymyz bar.

Zawodymyz 12 ýyl bäri hünär taýdan saç çig malyny gözleýär, Hindistan, Malaýziýa, Braziliýa, Peru we Hytaý ýaly dünýäniň dürli künjeklerinden çig mal alýarys. Saç çig malyny ýygnamakda, saç çig malyny saýlamakdan ýüz öwürýäris. gaýtadan işlenildi, boýaldy.Saç materiallarynyň hemmesiniň ýokary hilli bolmagyny we ölmek, himiýa bilen bejermek ýaly ähli saç kesikullarynyň bir tarapa gitmegini üpjün etmeli.Şonuň üçin tebigy, ýumşak, sagdyn we çydamlydyr.

OKE HAIR, aslynda ajaýyp WIGS

Ol ýerde saç parikleri köp, ýöne hemmesi gaty ygtybarly däl.Müşderi ýurtlarynyň käbirini ýygnadyk we sanlar özleri üçin gürleýär.Biz diňe 100% adam saçy

Amerikaly
%
Kanada
%
Europeewropa
%
Afrika
%
Awstraliýa
%

OKE HAIR ulanyjy suratlary tabşyrdy

ÜPJÜNÇILIKLERI

Zawodymyz amatly bahadan satylýar we saýlamak üçin köp sanly saç düzümiňiz bar.

Beýleki satyjylardan ýa-da öndürijilerden has çalt iberilýän önümleri taýýarlap bileris.Saçlary adaty ýagdaýdan has çalt almaga mümkinçilik berer we müşderileriňiz has bagtly bolarlar.

Ippingük daşamak üçin çykdajylar az we zawodymyz adatça önümleri köp satýar, şonuň üçin lomaý nyrhy zawodyň özünden alyp bilersiňiz.

Adam saçlary zawodymyzda köpçülikleýin öndürilýär we önüm elmydama ätiýaçda bolýar.

HYZMATYMYZ

OK-HAIRDiňe iň oňat saç hilini däl, eýsem dünýäniň dürli künjegindäki müşderiler üçin iň amatly bahany hödürlemek bilen buýsanýar.Müşderilere we beýleki peýdaly syýasatlara ideg etmek üçin ökde işgärlerimiz, goldaw işgärlerimiz bar.
OKE Saç kepillendirilen abraýly marka.Abraý bir marka döredýär.Önümleriň hili we jemgyýete getirilen gymmatlyklar sebäpli OKE, Hytaýyň ýolbaşçylaryndan we abraýly guramalardan OKE Saçlaryny ynamdar marka hökmünde ykrar etmek üçin köp sanly şahadatnama we baýrak aldy.

 Elmydama özüne çekiji saç stilini isleýärsiňiz ..

Soňra saçyňyzy OKE çagyrýaryn, köp gara gözellik aýal-gyzlaryň ilkinji saýlamagy, ygtybarly old Sowuk gyş gijeleri, yssy tomus, salkyn güýz ýa-da ýyly çeşmeler, bu ýerde hemmesi parik önümleri bar, bu ýerde özüňiz bolup bilersiňiz!100% maslahat berip bilerin.

Elbetde haýran galdyryjy ...

OKE HAIR dünýädäki iň oňat saç üpjün edijilerinden biridir.samsyk ýönekeý durmuşymyza gözellik getirip bilýärler.OKE HAIR zawodyna girip, özboluşly tejribe getirip, dünýäňizi haýran galdyryp bilersiňiz diýip tüýs ýürekden umyt edýärin

OKE HAIR bilen jadylaýjy durmuşdan lezzet alyň

OKörite OKE HAIR ussat gollanmamyz bilen, özüne çekiji we ajaýyp durmuşda ýaşaýan adama öwrülersiňiz.Müňlerçe adama potensial gözelliklerine ýetmäge kömek etdik.

%

Saçlarymyzyň hemmesi 100% gyzlyk saçly, zyna ýok

%

Müşderilerimiziň ähli synlary 100% oňyn, müşderilerimiz pariklerimizden 100% kanagatlanýarlar

%

Hyzmatymyz 100% birinji nyrh, 100% arzanladyşymyz iň gowularyny berýär

OKE HAIR müşderilerimizden bagtly pikirler

Ilki bilen size “OKE HAIR WIG STLYLE” -ni diýen ýaly synap görendigimi aýdaýyn.Her gezek, düýbünden başga bir synag geçirerin.Allöne meni haýran galdyrýar! Indi bolsa, oke saçly ikinji dükany dolandyrýaryn, bu meni hemişelik ýitirmedi.Iň soňky maksadymyza OKE HAIR bilen ýetjekdigimize ynanýaryn - sözlerimi belläň!

 

Men näme aýdyp bilerin?Bir wagtlar durmuşyň manysy ýok adamdym.Durmuşym boşdy we özümi ýitiren ýaly duýdum.Ynam ýok, her gün aşak düşýär.Closeakyn dostum maňa Oke Saç bilen baglanyşyk berdi.Ol maňa şol ýerde bir owadan parik saýlamaly diýýär, bu seni has gowulaşdyrar! Bu ajaýyp eksperimeni hiç haçan ýatdan çykarmadym, indi günümiň ýene-de gaýdyp gelşine ynanýardym. Şonuň üçin ýolumda duşýan adamlara maslahat berýärin. 100% Oke Saç bolmak, soň durmuşyňyzy 100% oke etmek.

 

OKE-iň saç parikleri meni tutuşlygyna üýtgetdi.Öňki durmuşymda üstünlik gazandym, ýöne indi munuň nädogry görnüşdigini bildim.Häzirki wagtda men has ýokary, has uzak we has ynamly ugur bolup bilýärin

Gizlin syýasat

Purchase Satyn almagyňyzdan razy däl bolsaňyz, 7 günüň içinde ulanylmadyk önümiň yzyna gaýtarylmagyny kabul ederis.Gaýtarylan elementi alanymyzdan soň, doly yzyna gaýtaryp bereris (sargydyňyzyň başlangyç iberiş bahasyny yzyna gaýtaryp bilmeýändigimiz üçin ýük daşamakdan başga).
Distrib Distribýutorlar ýa-da bölekleýin hyzmatdaşlar ýaly beýleki guramalaryň üsti bilen satyn alnan önümler üçin yzyna gaýtaryp bermeris.
★ Yzyna gaýtarylan zatlar, ulanylmadyk, asyl gaplamada we alnan ýa-da yzyna gaýtaryp almaga hukugy bolmadyk ýa-da gaýtadan dikeldiş tölegine eýe bolmadyk şertlerde bize berilmelidir.Yzyna iberilen zeper ýeten ýa-da ýitirilen zatlar üçin jogapkärçilik çekip bilmeris, şonuň üçin ätiýaçlandyrylan we yzarlanylýan poçta hyzmatyny maslahat berýäris.
The Harytlary (zatlary) hakyky almazdan ýa-da yzyna gaýtarylandygy barada subutnamasyz yzyna gaýtaryp berip bilmeris.
All Biz ähli girdejileri kabul etmegi maksat edinýäris.Haýsydyr bir zadyň ýaramaz ýagdaýda yzyna gaýtarylmagy ähtimal däl ýagdaýynda, ony size iberip bileris.Goodshli harytlar yzyna gaýdyp barlanar.