Sorag-jogap

Oke Saç

SORAGLAR?

Saçyň adam saçydygyny nädip bilerin?

100% gyzjagaz kesikulirlenen saç.Adam saçynda tebigy belok bar.Burningakmak we ys bermek arkaly aýtmak aňsat: ýakylanda adam saçlarynda ak tüsse bolýar we ýüň ýakylýan ys gelýär we kül bolýar.

Parik materialy näme?

100% adam saçlary
platina saryýagyz reňkli saçlar
ömri 18 aýdan gowrak

Wirgin saçlary we remy saçlary näme?

Päk saçlar hiç haçan reňklenmedik ýa-da rugsat berilmedik adam saçynyň bir görnüşidir.Cuthli kesikullaryň üýtgemän galmagy 100% tebigy päk gyz gaýtadan işlenmedik saçdyr.Remy saçlar, päk gyz saçynyň ýokary bölegidir.Saçyň kesikul gatlagy üýtgemän galýar we her hili sarsmazlygyň we öz tebigy görnüşini saklamagyň öňüni almak üçin şol tarapa ylgaýar.

Haýsy päk saç bilen üpjün edýärsiňiz?

Adamyň dürli saç önümlerinde ýöriteleşen öňdebaryjy önüm.Esasan Braziliýaly gyz saçlary, Peruwyň gyz saçlary, Malaýziýanyň gyz saçlary, Kambojanyň gyz saçlary, Hytaýyň gyz saçlary, asewraziýanyň gyz saçlary, Hindi gyz saçlary, Mongoliýanyň gyz saçlary, Rus gyz saçlary, Aziýanyň gyz saçlary we ş.m. öndürýäris.

Näme üçin saçym dökülýär?

Barmaklaryňyz bilen ýuwaşlyk bilen ylgap, egrilen saçlary ýuwmak üçin tarak ulanmaň;göni ýa-da beden tolkun stili üçin giň diş ulanyň.Washuwandan soň saçlary biraz ýag ýagy bilen emdiriň, şonda saç ýüpek we ýumşak bolar.

Sintetiki saçly adam saçyny nädip aýtmaly?

Adam saçynda tebigy belok bar .Kül ysyny ýakmak bilen aňsat.Ynsan saçlary kül bolar, çümdürilenden soň gider. Adam saçlary ys alar. Burningananda adam saçlary ak tüsse görkezer.
Sintetiki saçlar ýakylandan soň ýelmeýän top bolar we gara tüsse görkezer. Mundan başga-da, adam saçlarynyň çal saçlary we bölünen uçlary gaty az.Bu adaty we hil meselesi däl.

Saç kesikulyňyz deňleşdimi we saçyň gelip çykyşy näme?

Hawa, saçlarymyzyň hemmesi el bilen ýasalan we kesikul bilen ýasalan.Saçlarymyz 100% Wýetnam adam saçlary, sintetik we garyşyk däl.Hemişe himiki şampunlaryň ýerine saçlaryny ýuwmak üçin tebigy maddalary ulanýan Wýetnam oba gyzlaryndan ýygnalýar.

Siziň artykmaçlygyňyz näme?

Biz orta söwdagär däl-de, göni zawod
Hairhli saçlar dürli ýurtlardan getirilýär.
Hairhli saçlar haýwan ýa-da sintetiki saçsyz 100% gyzlyk saçdyr.
Hairhli saçlary ökde işçiler we ösen tehnologiýa öndürýär.
Hairhli saçlara berk gözegçilik we berk hil synagy geçirildi.
Ygtybarly hil bilen bäsdeşlik bahasy bar

Maňa bäsdeşlik bahasy we ýokary hilli önümler hödürlärsiňizmi?

Elbetde!Zawodyň gönüden-göni satuw bahasy Zawodyň bahalary dürli hil standartlaryna esaslanýar.

Saç dökülermi ýa-da daralarmy?

Saç dökülmän goşa dokalýar.Saçyňyzyň uzalmagy guraklyk, ýag we hapalanmak, duzly suwly hlor we her gün Ur saçyny birleşdirmeýän (giň diş taragy) sebäpli çişip biler. Saçyňyzy hepdede azyndan bir gezek, iki gezek ýuwuň we şertlendiriň. Hepde has gowudyr. Gidrat damjalaryny ulanyň ýa-da has köp kömek üçin Ur stilistine ýüz tutuň.

Pariklerimiz hakda hakykatdanam uzyn syn ýazmak isledim, ýöne görmek ynanýar, bagtlydygyňyza ynanýaryn, bu ýerde görýänleriň hemmesine eýe bolar diýip umyt edýärin, sebäbi önümlerimiz hakykatdanam gowy, eziz müşderim!

Täze taýyn
Işewürlik?

Etdiň...

... her niçigem bolsa, sizi WIGS arkaly has owadan, has ynamly we durmuşda has ýokary derejä çykarmalymy?
Eger şeýle bolsa, size habar berdik ..
OKE HAIR diýilýär we size göwnüňiz ýeter diýip pikir edýäris.