Kompaniýa habarlary

 • Satyn almak möwsümi

  Satyn almak möwsümi

  Salam, saç dostlar, ýakynda işiňiz nähili geçýär?Halloween ýakynlaşdygyça, saç önümleri üçin iň ýokary möwsüm kem-kemden gelýär.Parik önümleri we bukja önümleri üçin sargytlaryň sany öňki döwür bilen deňeşdirilende ep-esli artdy.Aýratynlyklar hakda oýlanmak ...
  Koprak oka
 • ýarym maşyn parikleri

  ýarym maşyn parikleri

  Salam saçly dostlar, bu gün ýarym maşyn parikleri hakda öwrenýäris.Saç pudagynda şunça wagt bäri işleýärsiňiz, parik köp bilýän bolmaly.Bazardaky umumy parik: doly maşyn parik, ýarym maşyn parik we doly eli parik.Onda näme ...
  Koprak oka
 • Saç dokamak bukjasy

  Saç dokamak bukjasy

  Salam, saç dostlar, bu gezek parikiň gaplama usuly barada öwreneliň.Umumy saç perdeleriňizi gaplamagyň usullary haýsylar?Bazardaky umumy gaplama: köplenç göni dokma gönüden-göni aç-açan OPP haltalaryna, egri haltalara, BODY, CURLY .... we ş.m. goýulýar ...
  Koprak oka
 • HD we aç-açan krujka

  HD we aç-açan krujka

  Salam, adam saçly dostlar.Bu gün bogun hakda öwrenýäris.Boýag esasan ýapmak, frontal we el parik önümlerini tikmek üçin ulanylýar.Bölüm: 4X4, 5X5 13X4, 13X6, 360 .... we ş.m.Häzirki bazarda meşhur krujkalaryň 3 görnüşi bar: HD (Şweýsariýa), goňur krujka, transpare ...
  Koprak oka
 • Saç bukjalarynyň uzynlygy

  Saç bukjalarynyň uzynlygy

  Saç dostlar, bu gün saç bukjalary hakda gürleşmekçi.Saç dokamak meselesine gezek gelende, adatça girýän saç perdeleriňiz näçe wagtlap dowam edýär?12-30inç?Hawa, bazardaky köp üpjün edijiler 30 dýuýmdan kiçi saç bukjalary bilen üpjün edýärler, ýöne köp müşderi hem uzak söýýär ...
  Koprak oka
 • T Parik

  T Parik

  Dostlar, T bölümi üçin, bu hakda näçesini bilýärsiňiz?Göçme manyda T bölegi kelläniň ýokarsyndaky krujka meýdanynyň “T” harpynyň bardygyny aňladýar.Bazardaky umumy dantel meýdany 13X4X1inç, dantelli çuňlugy 4inç, dantelli ini 1 dýuým, maňlaý dantelli meýdany ...
  Koprak oka
 • Bob parik

  Bob parik

  Dostlar, bob parikleri üçin bu hakda näçe bilýärsiňiz?Ilki bilen BOB parik näme?Has gysga parik, şal parik diýlip hem atlandyrylýar.13X4 krujka parikiniň esasynda ýasalýar.Dünýägaraýyşdan iň köp ýaýran parik orta bölekdir.Şeýle hem gaty az ...
  Koprak oka
 • Parik görnüşleri

  Parik görnüşleri

  Salam, parik bazaryndaky dostlar, parikleriň görnüşlerini bilýärsiňizmi?Indi bazardaky umumy görnüşler: mehanizm parikleri, ýarym dokalan parikler, doly elde ýasalan parikler.Mehanizm parik diýilýän zat, parigiň tutuşlygyna ma ...
  Koprak oka
 • Boýnuň görnüşleri

  Boýnuň görnüşleri

  Saç parik önümlerine ýaňy giren dostlar, näçe dantel bilýärsiňiz?Geliň, şu gün bazardaky umumy krujka materiallaryny öwreneliň: adaty krujka, Şweýsariýa dantelli....
  Koprak oka
 • Saç bukjalarynyň görnüşleri

  Saç bukjalarynyň görnüşleri

  Salam, parik bazaryna ýaňy giren dostlar, saç bukjalarynyň görnüşlerini bilýärsiňizmi?Ilki bilen reňkden tapawutlandyralyň: Saç bukjalarynyň iň köp ýaýran reňki tebigy reňk bolan # 1b reňk, başga bir umumy reňk # 613 reňk, şeýle hem aýratyn ...
  Koprak oka
 • Gara aýallar üçin Wirgin saç parikleri

  Gara aýallar üçin Wirgin saç parikleri

  Parikler gara aýallar üçin hemişe özüne çekiji bir jady bar ýaly möhümdir, gözlegiň netijesine görä, girdejileriniň 20-40% gözellik we parik üçin ulanylýar.Parikleriň özlerine gaty zerurdygyny aýdyp bolar....
  Koprak oka
 • 5X5 krujka ýapylmagyny nädip ulanmaly?

  5X5 krujka ýapylmagyny nädip ulanmaly?

  Müşderileriň 5X5 dantelli ýapylyşyny nähili ulanýandygyny bilýärsiňizmi?Umuman aýdanyňda, müşderiler taýýar parikleri gönüden-göni satyn alýarlar, ýöne ýapmak we frontal (5X5 dantelli ýapmak, 4X4 dantelli ýapmak, 13X4 dantelli frontal, 13X6 krujka frontal), hai ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2