kinky göni Bob Wigs 180% dykyzlygy tebigy reňk

Gysga düşündiriş:

 • Healthy Sagdyn adam saçlaryndan gelmek üçin, göni saç parikleri gaty boýun egýär we parlaýar.150% dykyzlygy ony doly we özüne çekiji edýär
 • Aajaýyp saçlar Tebigy gara # 1B Mugt bölek dantelli parikler, Şweýsariýaly krujka parikleri egrelip we agardylyp bilner, şeýle hem has demli we amatly
 • AllHemme adam saçlary bilen bilelikde hakyky adam saçlary hökmünde bezelendir.Sagdyn saçlar bölünmezden we galyň bolmazdan gutarýar we guraklyk ýok
 • Str Gaýyşlar we 4 tarak bilen 13 × 4 krujka ululygy, sazlap bolýar, orta gapak ölçegi (ätiýaçda 22,5 ″) aýalyň kellesiniň köpüsine laýyk gelýär.Kiçi ululyk (21.5 ”) we Uly ululyk (23.5”) özleşdirilmelidir

Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

gödek Bob Wig Adam saçynyň galyňlygy 150% / 180% dykyzlygy tebigy reňk

❈ OKE HAIR BRAND
Raw Çig mal satyn almak we öndürmek
❈ 100% hakyky gyz saçlary
Excellent Işlenmedik ajaýyp saçlar
Geýmek aňsat, rahat we dem alýan
❈ Reňk we şekil isleg boýunça düzülip bilner

Gelip çykan ýeri Hytaý
Saç materialy Ajaýyp saç düzümi
Dereje 10A 12A 15A
Saç aýratynlyklary 1. 100% Wirgin adam saçlary
2. 100% kesikul deňleşdirilen saç
3. 100% işlenmedik Wirgin saçlary
4. Youngaş gyzlardan 100% sagdyn saç
5. 100% göni zawodyň bahasy
6. Çig mal hapalanmaýar
7. Owadan, tebigy, sizi has ynamly edýär
8. Formasy mugt, boýamak üçin erkin
9. Iki gezek maşyn dokamak
Materiallary tertiplemek Wirgin saçlary, Kesikul deňleşdirilen saçlar, dantelli parik, Braziliýaly saçlar, saç dykyzlary, krujka däl parik. Half parik, ponytail, saçyň uzalmagy.
Reňk Tebigy reňk
Galyp Kinky göni
Boýnuň parik görnüşi BOBBoýnuň öňdäki parikleri
Boýnuň ölçegi Doly dantelli parikler, 13x6 krujka parikleri, 13x4 krujka parikleri, 360 krujka parikleri, 4x4 krujka parikleri, 5x5 krujka parikleri, 6x6 krujka parikleri, OEM.
Boýnuň reňki Aç-açanwe HD
Boýnuň esasy materialy Şweýsariýa dantelli
Adam saçynyň görnüşi 100% Braziliýaly Wirgin adam saçlary
Hünär ussatlygy Maşyn bilen ýasalan
Saç dykyzlygy 120% -200%Dykyzlygy, özleşdirmegi kabul ediň
Gapyň ululygy Kiçi ium Orta we Uly
Material giňligi 8-40 .... beýleki ululyklary hem kabul ederliklidir
Saç häsiýeti 100% Wirgin saçlary, Düwürtik ýok, dökülme ýok, ys ýok, galyň uç, ýylmanak.
Bahasy Amatly baha
MOQ 1 bölek, iň pes MOQ kabul edip biler
Ervetiýaçlyk Köpçülikleýin üpjünçilik
Biziň kepilligimiz Gowy hyzmat, çalt ibermek, ýokary hilli önümler
Ibermek 1-3 günüň içinde Fedex / DHL / UPS bilen gaplaň
Üstünlik Gowy çig mal, ajaýyp ussatlyk, ajaýyp önümler, gowy hyzmat

 

krujka-1

WIG-i tapawutlandyryňABŞ bilen işleýärsiňizmi?

100% önümçilik, 12 sagat çalt jogap
2010-njy ýyldan bäri adam saçyna üns beriň, 3 günlük nusga gowşuryş, 20 günlük köpçülikleýin sargyt

1. Hilimiz sebäpli
Adamyň saç öndürmek boýunça ösen desgalary we berk hil gözegçiligi
ulgamy.“Frizzyfree”, hiç hili dykyzlyk ýok. Boýag akyp bolýan ýa-da gaýtadan işlenip bilinýän, dürli talaplary kanagatlandyrmak we önümleriňizi ýokary hilli üpjün etmek üçin 7A / 8A / 9A / 10A derejeli saçlary üpjün ederis.

2.Hünärimiz sebäpli
2010-njy ýyldan bäri adam saçyna üns berýäris, Zawod Hytaýyň Şandong welaýatynyň ingingdao şäherinde guruldy, 1000 inedördül metr meýdany eýeleýär, önümleri gözlemek we ösdürmek bilen meşgullanýan 20-den gowrak tehniki işgärimiz bar.

3. Hyzmatymyz sebäpli
Ynsan saç pudagynda hünär bilimi bolan höwesli we işjeň toparymyz bar, olar hyzmat ediş standarty bolan adam saç önümlerimizi hünär taýdan öwrenmek üçin taýýarlanýar.

Jikme-jik surat

kinky-braziliýa-dantelli parik
göni ýapylmak
öňünden çekilen-ýelimsiz parikler
kinky-braziliýa-dantelli parikler
öňünden çekilen-ýelimsiz parik
öňünden çekilen-ýelimsiz-bob-parikler
öňünden çekilen-ýelimsiz-bob-parik

 

Göni göni saç dokamak, göni dokalýan saç hökmünde hem tanalýar, bütin dünýäde iň meşhur saç dokumalarynyň birine öwrüldi.Biz ony ýaki saç diýip atlandyrýardyk, bu tötänleýin stilden tebigy stile geçýän aýallar üçin gaty gowy.
Tebigy görünýän we ýumşak, gülgüne göni saç düzümi erkin hereket edýär we öz gulplaryňyza meňzeýän tebigy birkemsiz görnüş berýär. Kinky göni adamlara has saçly we galyň duýgy berýär.Buruşlary gowy görüň, Garyşmak, Kinky göni adam saç kolleksiýamyz bilen şemaldyr!Täze zarba ýaly.
Kinky göni saçlar afro-amerikan saçlaryna meňzeýär we gurluşyna köp meňzeýär.Gümürtik göni saçlar, eýýäm tebigy bolmagyny isleýän aýallar üçin idealdyr.Doly tikin ýa-da parik boljak aýallar üçin bu möhüm däl.
Mundan başga-da, tebigy gurluşy we birneme egrilen nagyşlary sebäpli çygly howa çygly howalarda ajaýyp täsir edýär.Şonuň üçin bu gaty ýönekeý tehniki hyzmaty hödürleýär.

Boýnuň ululygy

Ululygyörme parikAdatça bazarda 4-den 13-e çenli, 6-dan 13-e çenli, 360-dan 6-dan 13-e çenli aralykda bolýar. HD krujka we aç-açan bazarda köplenç ulanylýar, olar dem alýar, geýmek üçin amatly, hakyky we tebigy, adatça kombinasiýa parikleri üçin ulanylýar, satyn alyp bilersiňiz öz islegleriňize görä.

Köplenç ulanylýan dantelli ululykdaky dantelli ýapyk parikler, 4X4 ini, 5X5 ini, 6X6 ini, käte 7X7 aralygy, ululygy özleşdirmegi hem kabul edip biler.Dürli stillere we isleglere görä, adatça kelläniň ýokarsynyň ortasyna ýa-da kelläniň bir tarapyna ýerleşdirilýär.Şol bir wagtyň özünde, garnituralarda dürli zerurlyklaryňyzy kanagatlandyryp biljek dürli dokumalar we reňkler bar.

U bölegi, T bölegi, V bölegi ýaly ýörite şekilli adam saç parikleri, parigiň bu görnüşiniň tapawutly aýratynlygy çeýeligi we üýtgemegi.Bandaj we sazlaýyş çelegi bilen gelýär, Alada etmek aňsat, öz tebigy saçyňyz bilen gowy garyşdyryň, gözellik söýüjiler üçin hakykatdanam garşy çykyp bolmaýar.

Kategoriýa ekrany

Closapyk, Frontal, Wig, elbetde bukjalar bilen üpjün edýäris, ýokary hilli çig mal, ýeterlik üpjünçilik, berk hil gözegçiligi, durnukly we ygtybarly ulanýarys we içerki we daşary ýurtly müşderileriň biragyzdan öwgüsini gazandyk.Irki hyzmatdaşlygyňyza we umumy ösüşiňize sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!

Zawodymyz

Zawodymyz 12 ýyl bäri hünär taýdan saç çig malyny gözleýär, Hindistan, Malaýziýa, Braziliýa, Peru we Hytaý ýaly dünýäniň dürli künjeklerinden çig mal alýarys. Saç çig malyny ýygnamakda, saç çig malyny saýlamakdan ýüz öwürýäris. gaýtadan işlenildi, boýaldy.Saç materiallarynyň hemmesiniň ýokary hilli bolmagyny we ölmek, himiýa bilen bejermek ýaly ähli saç kesikullarynyň bir tarapa gitmegini üpjün etmeli.Şeýlelik bilen bu tebigy, ýumşak, sagdyn we çydamlydyr. KOK-HAIR diňe bir iň oňat saç hilini däl, eýsem dünýäniň dürli künjegindäki müşderiler üçin iň amatly bahany hödürlemek bilen buýsanýar.Müşderilere we beýleki peýdaly syýasatlara ideg etmek üçin ökde işgärlerimiz, goldaw işgärlerimiz bar.

Müşderi bilen pikir alyşma

Satuwdan öňki we satuwdan soňky hyzmatlar toplumyny hödürleýäris we her bir müşderini tüýs ýürekden göz öňünde tutýarys! Günde 24 sagat onlaýn bolýarys, saç parikleri baradaky ähli soraglaryňyza tüýs ýürekden we sabyr bilen jogap berýäris!
Önümlerimiziň hiline şübhelenýän bolsaňyz, amatly girdeji we alyş-çalyş syýasaty bilen üpjün edýäris we her bir müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini edýäris, şeýlelik bilen ajaýyp söwda tejribesine eýe bolup bilersiňiz we saparyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys ýene!

Eltip bermek we satuwdan soň hyzmat

Parik sargytlarynyň hemmesi 1-3 günüň içinde iberiler we ýöriteleşdirilen önümler 3-5 günüň içinde iberiler.Alandan soň önüm bilen kanagatlanmasaňyz, wagtynda habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Meseläni çözmek ýa-da harytlary yzyna gaýtarmak ýa-da çalyşmak üçin elimizden gelenini ederis.Aýratyn şertler üçin, GIZLI SYICASAT şertlerimize üns bermegiňizi haýyş edýäris!Hyzmatdaşlygyňyz üçin sag boluň!

 


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Haýsy päk saç bilen üpjün edýärsiňiz?

  Adamyň dürli saç önümlerinde ýöriteleşen öňdebaryjy önüm.Esasan Braziliýaly gyz saçlary, Peruwyň gyz saçlary, Malaýziýanyň gyz saçlary, Kambojanyň gyz saçlary, Hytaýyň gyz saçlary, asewraziýanyň gyz saçlary, Hindi gyz saçlary, Mongoliýanyň gyz saçlary, Rus gyz saçlary, Aziýanyň gyz saçlary we ş.m. öndürýäris.

  Saç kesikulyňyz deňleşdimi we saçyň gelip çykyşy näme?

  Hawa, saçlarymyzyň hemmesi el bilen ýasalan we kesikul bilen ýasalan.Saçlarymyz 100% Wýetnam adam saçlary, sintetik we garyşyk däl.Hemişe himiki şampunlaryň ýerine saçlaryny ýuwmak üçin tebigy maddalary ulanýan Wýetnam oba gyzlaryndan ýygnalýar.

  artykmaçlygyň näme?

  Biz orta söwdagär däl-de, göni zawod

  Hairhli saçlar dürli ýurtlardan getirilýär.

  Hairhli saçlar haýwan ýa-da sintetiki saçsyz 100% gyzlyk saçdyr.

  Hairhli saçlary ökde işçiler we ösen tehnologiýa öndürýär.

  Hairhli saçlara berk gözegçilik we berk hil synagy geçirildi.

  Ygtybarly hil bilen bäsdeşlik bahasy bar