Beden tolkun krujkasynyň öň tarapy Bob Wig Çaga saçlary bilen 100% ýelimsiz

Gysga düşündiriş:

 • Silüpek ýaly ýumşak,Arassa we sagdyn.Boýag, göni, egrilen ak reňkli we öz saçyňyz ýaly gaýtadan işlenip bilner
 • Işlenmedik Braziliýaly Wirgin adam saçlary, tebigy saç düzümi, ýeňil agardylan düwünler, wagtyňyzy tygşytlaň, geýmek aňsat
 • Her bölek üçin 150g-245g - Agramy (+/- 5g) adaty;Orta gapagyň ululygy 21.5-22.5 Düzülip bilinýän gaýyşlar we 4 tarak bilen inç aýlawy
 • 13 × 4 gulak gulak gulak öň tarapy, orta we gapdal bölegi, ikisi hem bar, ponytail we bun ýasap biler.150% dykyzlygy, ýumşak we dykyz

Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Boýnuň öňdäki parikleri Adam saçynyň beden tolkuny Bob Wigs 13x4 Boýag frontal parik Çaga saçlary bilen 100% ýelimsiz

❈ Biziň “OKE HAIR WIG BRAND” bar.
Domestic Içerki we daşarky satuwlarda 16 ýyllyk tejribämiz bar
D Boýalan, hapalanan saç düzümlerini düýbünden ulanmaýarys
A Aöriteleşdirilen nusgany kabul edýäris

Gelip çykan ýeri Hytaý
Çig mal Hakyky adam saçlary
Reýting birinji synp
Parik artykmaçlyklary 1. 100% Wirgin adam saçlary
2. 100% kesikul deňleşdirilen saç
3. 100% işlenmedik Wirgin saçlary
4. Youngaş gyzlardan 100% sagdyn saç
5. 100% göni zawodyň bahasy
6. Himiki ýok, dökülme ýok, tegelek ýok, ys ýok
7. Parlak, ýylmanak, ýüpek, lýuks saçlar
8. Reňkleriň hemmesini aklap we boýap bolýar
9. Iki gezek maşyn dokamak
Saç tertibi Wirgin saçlary, Kesikul deňleşdirilen saçlar, dantelli parik, Braziliýaly saçlar, saç dykyzlary, krujka däl parik. Half parik, ponytail, saçyň uzalmagy.
Reňk Tebigy reňk
Forma Beden tolkuny
Boýnuň parik görnüşi BOBBoýnuň öňdäki parikleri
Boýnuň ululygy Doly dantelli parikler, 13x6 krujka parikleri, 13x4 krujka parikleri, 360 krujka parikleri, 4x4 krujka parikleri, 5x5 krujka parikleri, 6x6 krujka parikleri, OEM.
Boýnuň reňki Aç-açanwe HD
Boýnuň esasy materialy Şweýsariýa dantelli
Material görnüş 100% Braziliýaly Wirgin adam saçlary
Gaýtadan işlemek tehnologiýasy Manul
Saç dykyzlygy 130%150%180% 200%Dykyzlygy
Şlýapa standarty Kiçi, uly, ortaça ululyk
Parik aýratynlyklary 12,16,18 ... we ş.m.
Parik dokumasy Inyalpyldawuk, ýylmanak, güýçli we döwmek aňsat däl
Gymmatlyk gaty pes
az mukdarda 1 sany sargyt kabul edýäris
Bir Stocka Uly aksiýa, çalt eltip bermek
Hyzmatymyz OEM dizaýny we OEM önümleri we düşürmek
Gämi howpsuzlyk bukjasy bilen çalt ekspress
Güýçli nokat Zawod göni satuw, ygtybarly hil, satuwdan soň aladasyz

 

krujka-1

WIG saýlaňBIZ bilen hyzmatdaşlyk ediň

100% önümçilik, 12 sagat çalt jogap
2010-njy ýyldan bäri adam saçyna üns beriň, 3 günlük nusga gowşuryş, 20 günlük köpçülikleýin sargyt

1. Hilimiz sebäpli
Adamyň saç öndürmek boýunça ösen desgalary we berk hil gözegçiligi
ulgamy.“Frizzyfree”, hiç hili dykyzlyk ýok. Boýag akyp bolýan ýa-da gaýtadan işlenip bilinýän, dürli talaplary kanagatlandyrmak we önümleriňizi ýokary hilli üpjün etmek üçin 7A / 8A / 9A / 10A derejeli saçlary üpjün ederis.

2.Hünärimiz sebäpli
2010-njy ýyldan bäri adam saçyna üns berýäris, Zawod Hytaýyň Şandong welaýatynyň ingingdao şäherinde guruldy, 1000 inedördül metr meýdany eýeleýär, önümleri gözlemek we ösdürmek bilen meşgullanýan 20-den gowrak tehniki işgärimiz bar.

3. Hyzmatymyz sebäpli
Ynsan saç pudagynda hünär bilimi bolan höwesli we işjeň toparymyz bar, olar hyzmat ediş standarty bolan adam saç önümlerimizi hünär taýdan öwrenmek üçin taýýarlanýar.

Jikme-jik surat

swoop-bob-parik
bob-krujka-parik-adam saçlary
orta bölek-frontal-bob
gysga egri-bob-parikler-adam saçlary
ýelimsiz-adam-saç-bob-parikler
frontal-çalt-dokma-bob

Bob parik, adatça Iňlis kazyýetlerinde geýilýän gysga parik.Indi ol bütin ýaşdaky aýallaryň arasynda giňden tanalýar.Gysga saçlary halaýan aýallar üçin ýörite döredilen nusgawy saç.Arassa saç düzümi bilen gyzyklanýan aýallar üçin özboluşly stil, ajaýyp çözgüt.
Size iň tebigy görnüş berýär.Bob parikleri egri, ýumşak, ýalpak we göni bolup biler.Gurluşygy barada aýdylanda, bu saç görnüşi öňdäki parikleri, doly krujka parikleri, dantelli däl parikler we u-parik parikleri üçin elýeterlidir.
Beden tolkuny dokalýan saç düzümleriniň gurluşy uly “S” ýalydyr, uly “S” görnüşi aýallaryň egninden başlaýar, soň saç bedenine çenli saçyň ujuna çenli egrelýär.Aýallaryň kellesinde birneme göni bar.Bütin beden tolkuny asyl şöhle bilen ýumşak we ýylmanak bolýar, uzyn saçly tolkun adam saçlaryny egniňizde asyp dursa, beýleki adamlara has özüne çekiji we özüne çekiji duýgulary görkezersiňiz.

Boýnuň ululygy

Yllaryň dowamynda esasy parik önümi hökmünde krujka öň parik has giňden ulanyldy we köpüsi birleşdirilen parikler üçin ulanylýar: 13x4 krujka parik, 360 egri parik, 360 beden tolkun parik, 26 dýuým krujka öň parik....we ş.m. Saç perdesi bilen bilelikde dürli egrilikleri we dürli reňkleri birleşdirýärler we ahyrynda müşderi kanagatlandyrýan parik önümine birleşýärler, her parik müşderileriň söýgüsinden doly.

 

 

 

 

 

Boýnuň öň tarapy ýaly, ýapyk önümiň dantelli meýdany has kiçi, adatça 5-den 5 613-e çenli, 4-den 4-e çenli ýapgy, 5-den 5-e çenli ýapyk parik ... we ş.m.Boýnuň ululygy kiçi bolsa-da, ondan iň oňat peýdalanyp biler, müşderileri has özüne çekiji edip biler we bazarda köp sanly müşderi topary bar.

     V bölümadam saç parikleri maşynlaryň kömegi bilen ýasalýar we krujka parikleri bilen deňeşdirilende has amatly.Bu parikleriň iň halanýan aýratynlygy, täze saç tärlerini döretmek, klipler, saç zolaklary we ş.m. ulanmak bilen ýokary çeýe bolmagydyr.Bu, täze başlanlar üçin we hatda parik geýmegi gowy görýän adamlar üçinem iň oňat edýär.U bölegiparik, U görnüşindäki parikiň ýokarsynda bir deşik bar, bular arassa adam saçlary bilen ýasalýar we dökülmeýär ýa-da bölünmeýär.Tebigy saçyňyz bilen gaty gowy garyşýarlar we dantelli ýa-da ýelim talap etmeýärler.Parikler gaty dem alýar we parikler ýerinde sazlamaga kömek edip biljek parik gapagynyň içindäki sazlanyp bilinýän gaýyşlar we gysgyçlar bilen gelýär.

Kategoriýa ekrany

Azlykdaky gyzlaryň saçlaryny çig mal hökmünde ulanýarys.Saç materialy gaty gowy we zeper ýetmedi.Şeýle materialdan gaýtadan işlenen huaman saç parikleri gaty gowy el duýgusyna eýe, ýüpek tekiz, tebigy we gurak däl. Önümlerimiz bazardaky ähli parikleri gurşap alýar, şeýle hem özleşdirmegi goldap biler: bob parikleri, 360 parik, 613 parik, frontal örgünler ... we ş.m., hemmämiz edip bilerdik, şonuň üçin islegiňiz bar bolsa, bize beriň, islegiňizi dogry ederis

Zawodymyz

https://www.okehair.com/factory-tour/

Dünýädäki parik material paýlaýyş merkezleriniň birnäçesi: Braziliýa, Peru, Hindistan, Mýanma, Malaýziýa, Hytaý, Russiýa, Ukraina.Bu ýerleri köp ýyl bäri ösdürip ýetişdirýäris.Çig mal üçin gowy önüm öndürmek üçin gowy derejäni saýlaýarys we ulanýarys.Ajaýyp hil müşderilerimiziň ynamyny we abraýyny gazandy.Şeýle hem, üznüksiz goldawlary üçin müşderilerimize sag bolsun aýdýarys.Müşderilerimize iň güýçli hil kepilligini berýäris.Diňe bilelikde gitjekdigimize ynan!

Müşderi bilen pikir alyşma

Hyzmatdaşlygyňyza aýratyn minnetdar!Highokary hilli seslenmeyzygiderli akym, dowamly we dowamly ... her gezek görendigimize begenýäris, şonuň üçin pariklerimizi synap görmek isleýärsiňizmi?Näme üçin gelme, bize goşul!

Eltip bermek we satuwdan soň hyzmat

Gaplamamyz çalt eltip bermek üçin ygtybarly, ygtybarly we ygtybarly outer Daşarky gutularymyz, ony halaýan müşderilere paýlamak üçin ajaýyp!Höwes bilen garaşýan keýpiňizi ýeňilleşdirmek üçin eltiş tizligimiz gaty çalt.Bizi saýlaň, bu dogry!


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Haýsy päk saç bilen üpjün edýärsiňiz?

  Adamyň dürli saç önümlerinde ýöriteleşen öňdebaryjy önüm.Esasan Braziliýaly gyz saçlary, Peruwyň gyz saçlary, Malaýziýanyň gyz saçlary, Kambojanyň gyz saçlary, Hytaýyň gyz saçlary, asewraziýanyň gyz saçlary, Hindi gyz saçlary, Mongoliýanyň gyz saçlary, Rus gyz saçlary, Aziýanyň gyz saçlary we ş.m. öndürýäris.

  Saç kesikulyňyz deňleşdimi we saçyň gelip çykyşy näme?

  Hawa, saçlarymyzyň hemmesi el bilen ýasalan we kesikul bilen ýasalan.Saçlarymyz 100% Wýetnam adam saçlary, sintetik we garyşyk däl.Hemişe himiki şampunlaryň ýerine saçlaryny ýuwmak üçin tebigy maddalary ulanýan Wýetnam oba gyzlaryndan ýygnalýar.

  artykmaçlygyň näme?

  Biz orta söwdagär däl-de, göni zawod

  Hairhli saçlar dürli ýurtlardan getirilýär.

  Hairhli saçlar haýwan ýa-da sintetiki saçsyz 100% gyzlyk saçdyr.

  Hairhli saçlary ökde işçiler we ösen tehnologiýa öndürýär.

  Hairhli saçlara berk gözegçilik we berk hil synagy geçirildi.

  Ygtybarly hil bilen bäsdeşlik bahasy bar