Zawod gezelenji

Oke Saç

Ine, özüň bol

Üstünlige kömek edýän ygtybarly zawod

Qualityokary hilli parik zawody, ilki bilen önüm kategoriýasyna baý, krujka parikleri, hd ýapylmagy, saç bukjalary, frontal bar.24 sagadyň dowamynda ýeterlik üpjünçilige we wagtynda eltilmegine kepil geçeris.Ikinjiden, ýokary hilli we pes baha, bäsdeşlik bahasy bazary has giňeltmäge mümkinçilik berýär.Mundan başga-da, satuwdan soň gowy hyzmat bar we 30 günüň içinde gaýdyp gelmäge ýa-da çalyşmaga hiç hili sebäp ýok.Gysgaça aýdylanda, islendik meseläni dogry çözüp bolýar.

Rahatlyk we çydamlylyk üçin ýokary hilli çig mal

Hytaýda etnik azlyklaryň örülen saçlary, Malaýziýadan, Wýetnamdan, Hindistandan we beýleki çeşmelerden saç çig mallary, Günorta Amerikadaky Braziliýa we Perudan çig mal, şeýle hem rus we ukrain saçlary ýaly ýokary hilli materiallary ulanýarys. Europeewropada materiallar gaty gowy, çykýan saçlar uzak we rahat

Parikler.Bukjalar.Frontal.Gaplamak

Hemmesini beriň, gözelligiňizi görkeziň

OkeSaç hyzmatlary

Oke Saç parikleriň, bukjalaryň, frontal we ýapmagyň ähli görnüşlerinde ýöriteleşýär.Parikleriň, bukjalaryň we ýapylmalaryň köpüsini çözüp bileris, ýöne zerur bolsa, özüňizi düzmäge kömek edýän ägirt zehinli adamlarymyz bar.

Müşderilerimizi hakykatdanam gowy bilýändigimize buýsanýarys.Şeýlelik bilen, haýsydyr bir önüm başlamazdan ozal jübütiň, temperaturanyň, egriniň we elbetde reňkleriň içginligini barlaýarys.Müşderilerimizi 100% bilip, ýalňyşlyklara ýa-da ýalňyşlyklara ýer galdyrmaýan önüme geçip bileris.Taslamaňyz ýerine ýetirilenden soň nämä garaşmalydygyny we bazara nädip satyljakdygyny anyk bilýärsiňiz.

"Taslamanyň dowamynda Oke Saç ellerimizi saklamak üçin bardy. Müşderilerimiziň we özümiziň ýokary baha berýän ajaýyp ajaýyp çözgüt bilen gutardyk".

 

Saç stili

 

Saçlarymyzyň dürli görnüşleri bar, iň soňky saç stillerini müşderimize arzan bahadan paýlaşarys.

 

Saç dizaýneri

 

Saç stilistlerimiziň parik dizaýnynda 10 ýyldan gowrak tejribesi bar we size iň oňat görnüşini berip biler.

 

Toparymyz

 

Işgärlerimiziň hemmesi ýokary hilli zehinler, örän ökde hünärmenler we satuwdan öň we soň ähli prosesde size ýoldaşlyk ederler, size iň gyzgyn satyn alyş tejribesini berer.

 

Parik zawodymyz

 

OKE HAIR dünýädäki iň uly parik önümleriniň biridir.Onýyllyklaryň dowamynda bu ugurda işleýäris.Çig mal satyn almakdan başlap, çuňňur gaýtadan işlemeklige we soňraky transporta çenli, berk halkara bäsleşiginde güýçli orny eýelemegimiz üçin berk gözegçilik etdik.Bir ýer, aýlanmagy dowam etdireris, bu topragy bereris, müşderilerimize bereris.

 

Ammarymyz

 

Bizde uly adam saçly dantelli parikler we aksiýada adam saçlary uzaldyldy. Doly krujka parik 5000pc, ätiýaçda 4000 parik, ätiýaçda 360 krujka parik 3000pc, ýapyk we frontal 20000pc, çalt ibermek mümkin.

 

Täze stil gelýär ...

 

Täze stilleri hödürlemegi dowam etdireris ....

OKE Sanlarda

YEYL TERJIME
Kompýuter mümkinçilikleri
SAGAT HYZMATY
Kompýuter aksiýasy
Işçiler
DÜNLDOMDEN HYZMATDAŞLAR

Toparymyz

Kompaniýaňyzyň nirede ýerleşýändigine garamazdan, 48 sagadyň dowamynda hünär topary döredip bileris.Mümkin bolan meseleleriňizi harby takyklyk bilen çözmek üçin toparlarymyz elmydama hüşgärdirler.Işgärlerimiz yzygiderli bilim alýarlar, şonuň üçin häzirki bazar tendensiýalaryna laýyk gelýär.

Zawodymyza tomaşa ediň