Habarlar

 • # 613 parikleriň ululygy nämede?

  # 613 parikleriň ululygy nämede?

  Salam, saç dostlar, geliň şu gün # 613 saç önümleri barada öwreneliň.# 613 saç önümleri barada aýdylanda, saç önümleriniň 613 reňkdigini aňladýar, şol sanda # 613 parik, # 613 saç dokamak, # 613 ýapmak, # 613 frontal we # 613 saç uzatmak.... we ş.m.Bu gezek, giriş sözlerine üns bereliň ...
  Koprak oka
 • Saç bukjalarynyň dokumalary haýsylar?

  Saç bukjalarynyň dokumalary haýsylar?

  Salam, saç dostlar, bu gün saç önümleriniň dokumalary bilen tanyşarys.Bu ýerde gürleşjek zadym, esasan, saç bukjalarynyň gurluşy.Saç dokamagyň umumy gurluşy: göni, tolkunly, egrilen.Göni esasan göni, gülgüne göni, ýaki göni ... Tolkun m ...
  Koprak oka
 • Europeanewropaly saç näme?

  Europeanewropaly saç näme?

  Salam, saç dostlar, saç önümleriniň çig maly hakda näçe bilýärsiňiz?Perunyň saçlary, Braziliýanyň saçlary, Mýanmaryň saçlary, Hytaý saçlary, Malaýziýanyň saçlary we Europeanewropa saçlary bar.Bu gün Europeanewropanyň saçlaryna gysgaça düşüneris....
  Koprak oka
 • Parik reňkleri

  Parik reňkleri

  Salam, saç dostlar, geliň şu gün saç parikleriniň reňkine gysgaça düşüneliň.Häzirki bazarda parik reňkleriň köp görnüşi bar, esasanam has dürli görnüşli ýöriteleşdirilen önümler.Adaty reňkler: # 1b, # 613, gülgüne, 99 ...
  Koprak oka
 • Saç köp

  Saç köp

  Salam, saç dostlar, bu gün saçyň köpüsi barada gysgaça öwreneliň.Saç köp mukdarda önümler hakda näçe bilýärsiňiz?Hawa, saçyň köpüsiniň taýýar önüm däl-de, ýarym taýýar önüm we çig maldygyny hemmämiz bilýäris.Iki sany komo bar ...
  Koprak oka
 • Bob parikleri näme?

  Bob parikleri näme?

  Salam, saç dostlar, bu gün Bob pariklerine gysgaça göz aýlalyň.Bob parikleri hakda näme bilýärsiňiz?Ilki bilen, parik parikleri gaty gysga, köplenç 8-14 dýuým, indi beýlekiler ýok.Bob parikleriniň umumy gurluşy gener ...
  Koprak oka
 • Boýag parikleriniň dokumalary haýsylar?

  Boýag parikleriniň dokumalary haýsylar?

  Salam, saç dostlar, umumy parikleriň gurluşy näme?Geliň, şu gün gysgaça gürleşeliň.“Dokma” sözüne gezek gelende, krujka parikleriniň görnüşini aňladýar.Adaty göni, beden tolkuny, egri we ... we ş.m. Şonuň üçin nämä üns bermeli t ...
  Koprak oka
 • 2023 Başlyk modasy

  2023 Başlyk modasy

  Salam, saç dostlar, geliň şu gün saç sergisi barada öwreneliň.2023 HEAD FASHION halkara sergisi Çengjou halkara sergi merkezinde geçiriler we wagty 2023.3.10-3.12.Recentlyakynda, ýeňillik bilen o ...
  Koprak oka
 • Parikleriň bahasyna haýsy faktorlar täsir edýär?

  Parikleriň bahasyna haýsy faktorlar täsir edýär?

  Salam, saç dostlar, bu gün saç pariklerine täsir edýän faktorlara gysgaça düşüneliň.Parik önümleriniň gurluşy we dürli görnüşleri bar, parikiň bahasy başga.Umuman, göni we bedeniň bahasy deňdir.Tolkunly ýa-da egri bolsa, bahasy i ...
  Koprak oka
 • Baş galyndy pudagy barada näme aýdyp bilersiňiz?

  Baş galyndy pudagy barada näme aýdyp bilersiňiz?

  Salam, saç dostlar, soňky gezek parik bilen baglanyşykly pudagy: baş galyndy pudagy barada gysgaça aýdypdyk.Bu gezek, baş model önümleri barada has giňişleýin öwreneliň.Kelleli galyndy önümleri esasan parikleri görkezmek üçin ulanylýar.Reňk nokadyndan ...
  Koprak oka
 • Parikler bilen baglanyşykly önümler näme?

  Parikler bilen baglanyşykly önümler näme?

  Salam, saç dostlar, parikler bilen baglanyşykly haýsy önümleri öň girdiňiz?Bu gün diňe bu hakda gürleşýäris.Umuman aýdanyňda, saç parikleri has özüne çekiji, has ynamly we has owadan görünmek üçin gözellik önümlerine degişlidir.Şu nukdaýnazardan gözellik ...
  Koprak oka
 • Haýsy saç önümleri iň meşhur?

  Haýsy saç önümleri iň meşhur?

  Salam, saç dostlar.Satmagyň iň ýokary möwsümi gelýär, önümleriňiziň haýsysy iň meşhur?Geliň şu gün öwreneliň.Häzirki bazarda gyzgyn önümler: dantelli parikler, saç dakmak, krujka ýapmak, dantelli frontal, saç uzatmak ... we ş.m. Baglaryň arasynda ,, ...
  Koprak oka
1234Indiki>>> Sahypa 1/4