4 * 4 Gara ýapyk aýallar üçin göni Braziliýaly Wirgin Şweýsariýa ýüpi

Gysga düşündiriş:

 • Y Adamyň saç parikleri, ýaş gyz saçlaryndan kesilen saçlar, ýumşak we sagdyn, bit ýok
 • ❤12A derejeli Braziliýaly Wirgin göni krujka Öň parikleri Adam saçlary, 180% dykyzlykly adam saç dodaklaryny ýapmak üçin parik, iň az pyçak we tegelek, doly we galyň, boýag we egri we akartmak we DIY
 • ❤4 × 4 Boýnuň ýapylmagy parikleri Göni adam saçlary, Şweýsariýa dantelli (HD we açyk reňk, görünmeýän, ýumşak we dem alýan)
 • Ad Düzülip bilinýän gapagyň ölçegi: Düzülip bilinýän gaýyşlar we 4 tarak bilen 22.5 dýuým orta ölçegli gapak (Hünär taýdan düzülip bilner), geýmek üçin amatly

Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Lomaý saç parikleri göni4* 4 ýapyk parik Braziliýaly Wirgin Şweýsariýaly dantelli ýapyk örtük Gara aýallar üçin adam saç parikleri

❈ OKE Saç her bir müşderini owadanlaşdyrmaga we kanagatlandyrmaga borçlanýar.
❈ Biz Hytaýda meşhur parik kompaniýalarynyň biri.
Company Kompaniýamyzyň öz zawody we ösen tehnologiýasy bar.
Company Kompaniýamyzdaky ähli saçlar adam saçlary. Softumşak we sagdyn.

Gelip çykan ýeri Hytaý
Saç materialy 100% adam saçlary
Baha 10A 12A 15A (Remy Saç, Wirgin Saç, Çig saç)
Saç aýratynlyklary 1. Bölünmek
2.Pre
3. Tebigy saç düzümi
4. Islendik derini gowy garyşdyryň
Saç görnüşi Wirgin saçlary, Kesikul deňleşdirilen saçlar, dantelli parik, Braziliýaly saçlar, saç dykyzlary, krujka däl parik. Half parik, ponytail, saçyň uzalmagy.
Reňk Tebigy reňk
Dokma Göni
Boýnuň parik görnüşi Boýak.ApykParikler
Boýnuň ululygy 4x4Inç dantelli.ApykParikler
Boýnuň reňki Aç-açanwe HD
Boýnuň esasy materialy Şweýsariýa dantelli
Adam saçynyň görnüşi 100% Braziliýaly Wingin adam saçlary
Made usuly Machinearym maşyn ýasaldy we ýarym el daňyldy
Saç dykyzlygy 130%150%180% 200%Dykyzlygy
Gapyň ululygy Kiçi, uly, ortaça ululyk
Saçyň uzynlygy 8-40 inç
Parik agramy 145g-300g
Saçyň hili 100% Wirgin saçlary, Düwürtik ýok, dökülme ýok, ys ýok, galyň uç, ýylmanak.
Bahasy Lomaý baha, zawodyň bahasy
MOQ 1 bölek
Bir Stocka Uly aksiýa, çalt eltip bermek
Hyzmatymyz OEM dizaýny we OEM önümleri we düşürmek
Eltip bermek Fedex / DHL / UPS tarapyndan 2-5 günüň içinde gyssagly eltip bermek
Üstünlik Boýagly, gaýtadan ulanylýan, akyp bolýan, rugsat edilen, zawodyň bahasy, galyň uçlary, ýumşak

 

krujka-1

WIG-i nädip saýlamalyNäme üçin bizi saýlaýar?

100% önümçilik, 12 sagat çalt jogap
2010-njy ýyldan bäri adam saçyna üns beriň, 3 günlük nusga gowşuryş, 20 günlük köpçülikleýin sargyt

1. Hilimiz sebäpli
Adamyň saç öndürmek boýunça ösen desgalary we berk hil gözegçiligi
ulgamy.“Frizzyfree”, hiç hili dykyzlyk ýok. Boýag akyp bolýan ýa-da gaýtadan işlenip bilinýän, dürli talaplary kanagatlandyrmak we önümleriňizi ýokary hilli üpjün etmek üçin 7A / 8A / 9A / 10A derejeli saçlary üpjün ederis.

2.Hünärimiz sebäpli
2010-njy ýyldan bäri adam saçyna üns berýäris, Zawod Hytaýyň Şandong welaýatynyň ingingdao şäherinde guruldy, 1000 inedördül metr meýdany eýeleýär, önümleri gözlemek we ösdürmek bilen meşgullanýan 20-den gowrak tehniki işgärimiz bar.

3. Hyzmatymyz sebäpli
Ynsan saç pudagynda hünär bilimi bolan höwesli we işjeň toparymyz bar, olar hyzmat ediş standarty bolan adam saç önümlerimizi hünär taýdan öwrenmek üçin taýýarlanýar.

Jikme-jik surat

krujka
korpus
krujka-parik
arwah-bag-parik-ýelim
asteria-parikler
doly krujka-öň parik
uzyn krujka-öň parikler

Boýnuň ýapylmagy parik, ýapylmak bilen 2 bukja deňdir.Onda dantelli ýapylýan saç parik näme?Boýnuň ýapylmagy parik, adam saçynyň ýapylmagyna esaslanýar.Baglar bilen krujkanyň ýapylmagy bilen tikilen parik.
Osapyk parikleriň arasynda 4 * 4 krujka parik, 6 * 6 ýapyk parik, 5 * 5 adam saç parikasy we iki afrikaly amerikan parikleri üçin dürli uzynlyklar we dokumalar bar.
Soňra dantelli ýapyk parik bar, ony islegleriňize görä üýtgedip bilersiňiz.Reňk ýa-da egrem halaýan wagtyňyz saçyňyza üýtgeşiklik girizmek hökman däl, diňe dantelli ýapyk parikiňize üýtgeşmeler girizmeli.Şeýdip, saçyňyzy gorap bilersiňiz.

Boýnuň ululygy

Bu suratdan, dantelli parikiň tikilendigini görüp bileris13x4 dýuýmkrujka ýa-da13x6 dýuýmeli bilen dantelli, gulakdan gulaga 13 dýuým, maňlaýyndan ýokarsyna 6 dýuým ýa-da 4 dýuým, saýlan dantelli parikiňize çenli 13x6 dantelli parik ýa-da 13x4 krujka parik.Dantelli bölekden başga, dantelli frontal parigiň beýleki bölegi maşyn bilen ýasalýar.360 krujka parikleri, ýukajyk krujka ulanylýar.Örtükli krujka başyndan ahyryna çenli ähli sözbaşy we saç çyzgylaryna ýerleşdirilýär.

Boýnuň ýapylmagy parikleri ýaly dürli ululykda gelýär4'' x 4 ", 5"X 5" ýa-da6"x6" we köplenç reňk dürlüligi barada aýdylanda saýlamak üçin zaýalanýarsyňyz.Strategiki taýdan kelläniň ortasyna ýa-da gapdal bölek stiline ýetmek üçin dantelli ýapyk parik.Pariklerde, adatça, fransuz ýa-da Şweýsariýa dantelli "at görnüşi" bilen baglanan saçlar bar.

AU bölek parik, U görnüşli parik gapagynda tikilen saçyň uzalmagyny aňladýar, aşagyndaky inçe torlary we aşagyndaky klipleri görkezýär.Adatça, U bölek parikler zerurlyklaryňyza laýyk ululykda bolýar.Parik şapkasynyň ýokarsynda ýa-da gapdalynda U bölegi açylýar, bu parikiň yzlaryny tebigy saçyňyzy garyşdyryp, parikiň ýokarsyna goýup, size meňzeýän saç düzümini goýup, parigiň yzlaryny ýapmaga mümkinçilik berýär. kelläňizden ösýär!
AV bölek parik, ýokarsynda v görnüşli açyk ýarym parik üýtgedilen parik.V görnüşiniň açylmagy has tebigy saç düzümini berýär.U bölek parikleri hökmünde, V bölek parikler köplenç krujka bilen gelenok, asla ýelim ýa-da jel talap etmeýär.V bölek parikleriň iň oňat taraplarynyň biri, saçyňyz bilen parik saçynyň arasyndaky tapawudy aýtmagy kynlaşdyrýan tebigy saç düzümiňiz bilen gaty gowy garyşmagydyr.

Kategoriýa ekrany

OKE Saç, Hytaýda has uly göwrümli, doly adam saç önümleri, özbaşdak dizaýn we önümçilige gönükdirilen kärhanalar.Biziň satuw setirlerimiz aýal-gyzlaryň pariklerine, asyl saçlaryna, saç bukjalaryna, krujkalaryň ýapylmagyna, doly görnüşleri we ösen usullary bilen remy saçlara degişlidir.

Zawodymyz

OKE Saç, Hytaýyň iň uly saç önümlerini öndürýän merkezi bolan Şandong welaýatynyň ingingdao şäherinde ýerleşýär.Esasy önümlerimiz, adam saçlary, dantelleriň ýapylmagy we dantelli frontallar. Häzirki wagta çenli 12 ýyldan gowrak hünär önümçilik tejribämiz bar.Dürli islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin hil barlagyny, önümi ösdürmegi, göni onlaýn satuwy, OEM, satuwdan soňky hyzmaty öz içine alýan bäş bölümi taýýarladyk. Biz size işiňizde has uly üstünlik gazanmaga kömek etmek isleýäris we uzak möhlet döretmek isleýäris möhlet, durnukly we ýeňiş gazanmak.Goşmaça talaplaryňyz bar bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz. Mundan başga-da, islän wagtyňyz kompaniýamyza girip bilersiňiz.

Müşderi bilen pikir alyşma

1. Iň oňat önümleriň beýany --- thehli soraglara sabyr bilen dogruçyl jogap berýäris.
2.24 sagat onlaýn --- 24 sagadyň dowamynda size jogap bereris, sargyt üçin has köp wagt tygşytlaň.
3.Quick massa reply jogap --- E-poçta we massaagesy 2 sagadyň dowamynda barlaýarys, ASAP soraglaryna jogap berýäris.
4. Paketleri yzarlamak hyzmatyna göz aýlaň --- Saçyňyzy iberenimizde ilkinji gezek yzarlaýyş belgiňizi berýäris.

Eltip bermek we satuwdan soň hyzmat

Bellik: ähli sargytlar 1-3 iş gününiň içinde iberiler (käbir düzülen 3-5 gün bolar)

Eltip bermek: Fedex, UPS, DHL

Harydy alanyňyzdan soň 48 sagadyň dowamynda (2 günüň dowamynda) biziň bilen habarlaşyň, harydyň asyl ýagdaýynda yzyna iberilenden soň yzyna gaýtarylyp berler. beýleki zyýanlar we zyýanlar, hoşniýetlilik bilen düşüniň.)


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Haýsy päk saç bilen üpjün edýärsiňiz?

  Adamyň dürli saç önümlerinde ýöriteleşen öňdebaryjy önüm.Esasan Braziliýaly gyz saçlary, Peruwyň gyz saçlary, Malaýziýanyň gyz saçlary, Kambojanyň gyz saçlary, Hytaýyň gyz saçlary, asewraziýanyň gyz saçlary, Hindi gyz saçlary, Mongoliýanyň gyz saçlary, Rus gyz saçlary, Aziýanyň gyz saçlary we ş.m. öndürýäris.

  Saç kesikulyňyz deňleşdimi we saçyň gelip çykyşy näme?

  Hawa, saçlarymyzyň hemmesi el bilen ýasalan we kesikul bilen ýasalan.Saçlarymyz 100% Wýetnam adam saçlary, sintetik we garyşyk däl.Hemişe himiki şampunlaryň ýerine saçlaryny ýuwmak üçin tebigy maddalary ulanýan Wýetnam oba gyzlaryndan ýygnalýar.

  artykmaçlygyň näme?

  Biz orta söwdagär däl-de, göni zawod

  Hairhli saçlar dürli ýurtlardan getirilýär.

  Hairhli saçlar haýwan ýa-da sintetiki saçsyz 100% gyzlyk saçdyr.

  Hairhli saçlary ökde işçiler we ösen tehnologiýa öndürýär.

  Hairhli saçlara berk gözegçilik we berk hil synagy geçirildi.

  Ygtybarly hil bilen bäsdeşlik bahasy bar