Göni zynjyr mämişi dantelli front Bob Wigs Braziliýaly ak düwünler

Gysga düşündiriş:

 • ❤ Ynsan saçlary 150% dykyzlygy bolan Bob parik, gaty galyň, ýüpek we daralmak aňsat däl, emeli saçlaryň garyndysy, geň ys ýok, saç kökleriniň ýok edilmeginiň öňüni almak üçin ak reňkli düwünler bar.
 • ❤ Doly kesikul deňleşdirildi,Saçlarymyz himiki bejergilerden azatt
 • Ad Düzülip bilinýän gaýyşlar bilen orta gapak ölçegi (22.5 dýuým).4taraklar we sazlanyp bilinýän gaýyş kelläňiziň ululygyny düzmäge kömek edýär, Ajaýyp mämişi reňk Orta bölegi.
 • ❤ Ajaýyp stil saçlary göni, egrilen, reňkli we gaýtadan dikeldip bolýar

Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Göni zynjyr mämişi reňkli dantelli adam saçlary Bob Wigs Braziliýaly Remi Bob ak reňkli düwünler

❈ OKE
Foreign Daşary ýurtda 20 ýyl töweregi satuw tejribesi
Chemical Himiki süýümli maddalar ýok
Any Hiç hili reňk berilmedi
❈ Tebigy, düwün ýok, berk berklik
O OEM kabul edip biler

Gelip çykan ýeri Hytaý
Saç materialy Päk saç
Baha 10A
Aýratynlyk 1. 100% Wirgin adam saçlary
2. 100% kesikul deňleşdirilen saç
3. 100% işlenmedik Wirgin saçlary
4. Youngaş gyzlardan 100% sagdyn saç
5. 100% amatly baha
6. Hapalanmadyk, gurak däl
7. Inçe, ýylmanak, ýumşak
8. Reňkleriň hemmesini aklap we boýap bolýar
9. El bilen dokalan dokma
Parik markasy Wirgin saçlary, Kesikul deňleşdirilen saçlar, dantelli parik, Braziliýaly saçlar, saç dykyzlary, krujka däl parik. Half parik, ponytail, saçyň uzalmagy.
Hue # 88J Zynjyr mämişi reňk
Modellemek Göni
Dantelli parik görnüşi BOBBoýnuň öňdäki parikleri
Boýnuň görnüşleri Doly dantelli parikler, 13x6 krujka parikleri, 13x4 krujka parikleri, 360 krujka parikleri, 4x4 krujka parikleri, 5x5 krujka parikleri, 6x6 krujka parikleri, OEM.
Klassifikasiýa Aç-açanwe HD
Boýnuň esasy materialy Şweýsariýa dantelli
Material 100% Braziliýaly Wirgin adam saçlary
Made usuly Machinearym maşyn ýasaldy we ýarym el daňyldy
Dykyz mukdar 120%180% 200%Dykyzlygy , hasam.
Başlyk XXX, XX, X.
Önümiň derejesi 8-14Elýeterli inç, başga uzynlyk edip bilerdi
Duý Näzik duýgy, oňat gurluş, açyk reňk
Bahasy ýerlikli we pesdir
Iň az 1 bölek sargyt kabul edip bilerdik
Ammar Köp haryt taýýar
Topar 24 sagat onlaýn hyzmat edýär
Iberildi siziň üçin has çalt, howpsuzlyk Expressini saýlaň
Sypaýat Gowy hil, arzan baha, ünsli hyzmat

 

krujka-1

GÖRNÜŞI? IZMI?BU satyn alyň?

100% önümçilik, 12 sagat çalt jogap
2010-njy ýyldan bäri adam saçyna üns beriň, 3 günlük nusga gowşuryş, 20 günlük köpçülikleýin sargyt

1. Hilimiz sebäpli
Adamyň saç öndürmek boýunça ösen desgalary we berk hil gözegçiligi
ulgamy.“Frizzyfree”, hiç hili dykyzlyk ýok. Boýag akyp bolýan ýa-da gaýtadan işlenip bilinýän, dürli talaplary kanagatlandyrmak we önümleriňizi ýokary hilli üpjün etmek üçin 7A / 8A / 9A / 10A derejeli saçlary üpjün ederis.

2.Hünärimiz sebäpli
2010-njy ýyldan bäri adam saçyna üns berýäris, Zawod Hytaýyň Şandong welaýatynyň ingingdao şäherinde guruldy, 1000 inedördül metr meýdany eýeleýär, önümleri gözlemek we ösdürmek bilen meşgullanýan 20-den gowrak tehniki işgärimiz bar.

3. Hyzmatymyz sebäpli
Ynsan saç pudagynda hünär bilimi bolan höwesli we işjeň toparymyz bar, olar hyzmat ediş standarty bolan adam saç önümlerimizi hünär taýdan öwrenmek üçin taýýarlanýar.

Jikme-jik surat

bob-parikler-ýapmak bilen
zynjyr-bob-wig-frontal bilen
bob-parikler-frontal bilen
bob-parik-frontal bilen
bob-lace-wig-frontal bilen
krujka-öň-öňünden-parik
rak keseli üçin hassalar

 

Bu äheň gül-saryýagyz bilen nusgawy gyzyl arasynda bir ýere düşýär.Redhli gyzylbaşlar üçin umumy lakam, adyna laýyk gelýän äheňde inçejik gül-saryýagyzdan has mämişi we orta äheňli klassiki gyzyl ýaly az gyzyl bolýar.
Has takygy, zynjyr saçynyň reňki sarymtyl ýaly görünýän, ýöne gülgüne saryýagyz ýaly gyzyl sesli açyk gyzyl.Zynjyr gyzyl saçyň reňki, spektriň iň tebigy görünýän gyzyllaryndan biri bolan ysly, açyk ýa-da orta gyzyl goňur reňkdir.
Boýnuň öňündäki zynjyr parik, hakyky saç düzümini üpjün edýän bazardaky meşhur parik görnüşidir.Parik pudagynyň tebigy görnüşi we deňi-taýy bolmadyk aýratynlyklary sebäpli parik geýýänler üçin iň halanýan zat.Dantelli öň zynjyr parik geýmegiň möhüm artykmaçlygy, krujkanyň öň tarapy kesilenligi we parik guranyňyzda tebigy görnüşe eýe bolmagydyr.Eller saç ýüplerini dantelli çyzgyda tikýärler, gapagyň galan bölegi ýyrtylmak howpuny azaldýan gaty materialdan durýar.Zynjyr mämişi dantelli parik size ajaýyp görnüşe eýe bolmaga we şahsyýetiňizi ösdürmäge kömek eder, ýöne parikiň ululygyny, görnüşini we gurluşyny saýlanyňyzda gaty seresap bolmaly.

Boýnuň ululygy

13 sany 4 sany dantelli parik, 13-den 4-e çenli dantelli parik, 13-den 4-e çenli dantelli parik, 13-den 4-e çenli dantelli parik, 13-den 6-a çenli dantelli parik, 13-den 6-a çenli dantelli parik, 360-dan ybarat dantelli parik, 360-dan ybarat dantelli parik ... we ş.m. Siz dogry önümi saýlap bilersiňiz krujka meýdanynyň ululygy, ululygyndan başga-da, reňkini we Modellerini hem sazlap bileris, şol bir wagtyň özünde, dürli sarp ediji toparlara uýgunlaşmak üçin Şweýsariýa HD we adaty aç-açan tor saýlap bileris, bahasy başga.

Adaty ýapyk parik önümleri: 5-den 5 at dantelli ýapyk, 5-den 5-e çenli dantelli ýapyk parik, 4-den 4-e çenli ýapgy parik, 4x4 ýapmak...we ş.m. Gabat gelýän funksiýadan başga-da, ýapylmagy dürli reňklere we şekillere gaýtadan işlenip bilner, bu bolsa ony halaýan müşderileri has uzaga çeker.Indi senetiň kämillik ýaşyna ýetip, önümçilik bahasy hem azaldy we soňky ýyllarda isleg kem-kemden artdy!

 

 

 

 

 

 

 

 

U bölek parik edinmek isleýärsiňizmi?Hawa näme üçin bolmasyn!Häzirki wagtda has köp adam isleýän zadyna aýdyň düşünip biler.Olar indiwiduallygy yzarlaýarlar we özlerini tapýarlar!Özboluşly bolmak isleýärler.Size V bölegi ýa-da T bölek parik beriň, olary aňsatlyk bilen ulanyp bilersiňiz we jadygöýlige ymtylmagyňyza belli bir itergi goşup bilersiňiz!

Kategoriýa ekrany

Parik önümleri diňe bir dürlülige baý bolman, eýsem ýokary hilli hem bolmaly.Diňe reňk açyk bolmaly däl, berkligi hem güýçli bolmaly, döwük däl we döwmek aňsat däl.Diňe gowy hyzmat däl, müşderilere dogruçyllyk hem.Önümlerimiz esasan aşakdakylary öz içine alýar: ýapyk parik, frontal parik, gyzjagaz bukjalary, frontal ýapyklyk, gysga bob parikler, saryýagyz krujka parik ... we ş.m., haýyşyňyzy aýtsaňyz, sizi kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis!

 

Zawodymyz

Aýda 200,000+ önümimizi görüp bilersiňiz, ammarymyzy görüp bilersiňiz, 100,000+ wagtynda iberilip bilner.Dünýäniň dürli künjeklerinde bar bolan müşderilerimize göz aýlap bilersiňiz, bize goşulmak isleýärsiňizmi?Geliň we biziň bilen bazary ösdüriň we has köp sarp edijä gözellik getiriň.

Müşderi bilen pikir alyşma

Görmek ynanýarmy?Hawa, görýän zatlaryňyz, önümlerimizi gowy görýän we sargytlary gaýtalaýan müşderilerimiziň hakyky seslenmesi.Moreöne has möhümi, muny özüňiz başdan geçirip bilersiňiz, pariklerimizi geýip we synap görersiňiz diýip umyt edýäris, size ajaýyp tejribe berjekdigine we ahyrsoňy sizi hem söýmegine sebäp boljakdygyna ynanýaryn!

Eltip bermek we satuwdan soň hyzmat

Harytlary nädip ygtybarly we çalt ýerine ýetirmeli? Ilki bilen, harytlaryň ýeterlik üpjünçiligi, wagtynda eltilmegi bolmaly;Mundan başga-da, ýokary hilli kurýer kompaniýalary size hyzmat eder;Netijede, önümiň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin ajaýyp paketler, bularyň hemmesi bar, siz entek nämä garaşýarsyňyz?Tiz boluň we bize goşulyň?


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Haýsy päk saç bilen üpjün edýärsiňiz?

  Adamyň dürli saç önümlerinde ýöriteleşen öňdebaryjy önüm.Esasan Braziliýaly gyz saçlary, Peruwyň gyz saçlary, Malaýziýanyň gyz saçlary, Kambojanyň gyz saçlary, Hytaýyň gyz saçlary, asewraziýanyň gyz saçlary, Hindi gyz saçlary, Mongoliýanyň gyz saçlary, Rus gyz saçlary, Aziýanyň gyz saçlary we ş.m. öndürýäris.

  Saç kesikulyňyz deňleşdimi we saçyň gelip çykyşy näme?

  Hawa, saçlarymyzyň hemmesi el bilen ýasalan we kesikul bilen ýasalan.Saçlarymyz 100% Wýetnam adam saçlary, sintetik we garyşyk däl.Hemişe himiki şampunlaryň ýerine saçlaryny ýuwmak üçin tebigy maddalary ulanýan Wýetnam oba gyzlaryndan ýygnalýar.

  artykmaçlygyň näme?

  Biz orta söwdagär däl-de, göni zawod

  Hairhli saçlar dürli ýurtlardan getirilýär.

  Hairhli saçlar haýwan ýa-da sintetiki saçsyz 100% gyzlyk saçdyr.

  Hairhli saçlary ökde işçiler we ösen tehnologiýa öndürýär.

  Hairhli saçlara berk gözegçilik we berk hil synagy geçirildi.

  Ygtybarly hil bilen bäsdeşlik bahasy bar