Göni 99J Burgundy Gysga Bob tebigy saçly ýelimsiz dantelli parikler

Gysga düşündiriş:

 • ❤ Bu saç Burgundy 99j gysga bob parik, gyzyl çakyr ýumşak adam saçlary gara aýallar üçin ajaýyp hereket edýär we parlaýar
 • Human 100% adam saçlary,12Bir dereje; Doly kesikul deňleşdirilen, tebigy we sagdyn; yzygiderli tehniki hyzmat bilen iň az dökülme we tangelsiz
 • Natural Tebigy görnüşiňiz üçin maňlaýyňyza 13 dýuým dantel, Dem alýan tor gapagy;4 taraklar &birihas ygtybarly we amatly bolmagy üçin sazlanyp bilinýän gaýyşlar
 • ❤ 24 sagat müşderi hyzmaty elmydama bu ýerde.Mesele bar bolsa, ilkinji gezek biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Gysga wagtyň içinde siziň üçin çözmek üçin elimizden gelenini ederis

Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Göni 99J Burgundy Gysga Bob öňünden alnan tebigy saçly ýelimsiz krujka parikleri goýy gyzyl

❈ OKE
Par Parik öndürmek boýunça on ýyllyk tejribe
Any Sintetiki, haýwan ýüňi ýok
❈ qualityokary hilli materiallar
Very gaty ýeňil boýalýar
Processing gaýtadan işlemegi özleşdirmegi goldaň

Gelip çykan ýeri Hytaý
Saç materialy Endokary derejeli adam saçlary
Baha Remy Saç
Saç aýratynlyklary 1. 100% Wirgin adam saçlary
2. 100% kesikul deňleşdirilen saç
3. 100% işlenmedik Wirgin saçlary
4. Youngaş gyzlardan 100% sagdyn saç
5. 100% göni zawodyň bahasy
6. Tebigy, gyrmyzy, ys ýok
7. moumşak, ýumşak we gözellikden doly
8. Boýamak üçin mugt, DIY
9. Iki gezek maşyn dokamak
Saç synpy Wirgin saçlary, Kesikul deňleşdirilen saçlar, dantelli parik, Braziliýaly saçlar, saç dykyzlary, krujka däl parik. Half parik, ponytail, saçyň uzalmagy.
Reňk 613,99J, 4,27, dürli reňkler
Şekil Göni
Boýnuň görnüşi BOBBoýnuň öňdäki parikleri
Boýnuň ölçegi Doly dantelli parikler, 13x6 krujka parikleri, 13x4 krujka parikleri, 360 krujka parikleri, 4x4 krujka parikleri, 5x5 krujka parikleri, 6x6 krujka parikleri, OEM.
Boýnuň reňki Aç-açanwe HD
Boýnuň esasy materialy Şweýsariýa dantelli
Adam saçynyň görnüşi 100% Braziliýaly Wirgin adam saçlary
Hünär ussatlygy Machinearym maşyn ýasaldy we ýarym el daňyldy
Saç dykyzlygy Adatça 120% 130%150%180% 200%Dykyzlygy, hasam uly
Gapyň ululygy Kiçi, Uly, Orta, Umumy Ölçeg
Saçyň uzalmagy 8,10,12,14, 16,18,20 Inç, hatda has uzyn
Saçyň hili Hil ajaýyp we ýatdan çykmajak duýulýar
Bahasy Zawodyň göni bahasy, gaty arzan
MOQ 1 bölek gowy bolup biler
Bir Stocka Bizde ýeterlik üpjünçilik bar we islän wagtyňyz iberip bileris
Hyzmatymyz Satuwdan öň we soň 24 sagatlyk bir gezeklik hyzmat
Eltip bermek Bir günüň içinde tabşyrmagy meýilleşdiriň
Üstünlik Arzan, gowy hyzmat, çalt logistika

 

krujka-1

WIGI YOURIZI ALY ??BIZDEN satyn alyň?

100% önümçilik, 12 sagat çalt jogap
2010-njy ýyldan bäri adam saçyna üns beriň, 3 günlük nusga gowşuryş, 20 günlük köpçülikleýin sargyt

1. Hilimiz sebäpli
Adamyň saç öndürmek boýunça ösen desgalary we berk hil gözegçiligi
ulgamy.“Frizzyfree”, hiç hili dykyzlyk ýok. Boýag akyp bolýan ýa-da gaýtadan işlenip bilinýän, dürli talaplary kanagatlandyrmak we önümleriňizi ýokary hilli üpjün etmek üçin 7A / 8A / 9A / 10A derejeli saçlary üpjün ederis.

2.Hünärimiz sebäpli
2010-njy ýyldan bäri adam saçyna üns berýäris, Zawod Hytaýyň Şandong welaýatynyň ingingdao şäherinde guruldy, 1000 inedördül metr meýdany eýeleýär, önümleri gözlemek we ösdürmek bilen meşgullanýan 20-den gowrak tehniki işgärimiz bar.

3. Hyzmatymyz sebäpli
Ynsan saç pudagynda hünär bilimi bolan höwesli we işjeň toparymyz bar, olar hyzmat ediş standarty bolan adam saç önümlerimizi hünär taýdan öwrenmek üçin taýýarlanýar.

Jikme-jik surat

goýy-tutawaçly parikler
adaty krujka-parik
saçly-adam-saçly parikler
adaty krujka-parikler-arzan
orta bölek-bob-parik
ýelimsiz parikler-tikin
orta bölek-parikler
gysgyç-krujka-öň parikler

 

Aslynda, 99J saçyň saç reňki açyk, köplenç goýy gyzyl, gyzyl çakyr reňki diýlip hem atlandyrylýar we aslynda goňur, gyzyl we gök öwüşginlerdir.Şonuň üçin gyzyl we gök arasyndaky täsir sebäpli gyrmyzy reňk bar.We adyny Burgundy şerabynyň reňkinden alýar (Fransiýanyň Burgundy sebitinden, gadymy nemes burgundynyň adyny göterýär).

Açyk we reňkli saç düzümini boýamak isleseňiz, ýöne asyl saçyňyza zyýan ýetirjek gorky, bir “Burgundy Wig” iň gowy saýlan zadyňyz bolar.Girlaş gyzdan kesilen 100% gyzlyk saç, Burgundy parikini ýalpyldawuk, ýumşak we ýylmanak görkezýär.Şeýle hem erbet hilli ýelimiň saglygyňyza zyýan ýetirmeginiň we kelläň derisini goramagynyň öňüni alyp bilýän ýelimsizdir.Boýnuň bölegi ýa-da öň tarapy, saçyňyzy gowy gorap biler, owadan gyzyl saçly bolsa.

Boýnuň ululygy

Boýnuň öňündäki parikiň dürli ululyklary bar we ululygy ulanylýan danteliň meýdany bilen baglanyşyklydyr.Köplenç ulanylýan dantelli ululyklar 4X13 IN, 6X13IN.Ulanylan dürli krujka materiallaryna görä, olar HD we aç-açan torlara bölünýärler.HD-iň reňki adam derisiniň reňkine gaty ýakyn.Has real we tebigy, ikisiniňem peýdasy bar we dürli müşderiniň sarp ediş isleglerini kanagatlandyrmak üçin bazarda belli bir diňleýjisi bar

Osapyk parik, LACE reňkinden tapawutlanýar, esasan Şweýsariýa dantelli we aç-açan torlara bölünýär we soňra dürli reňkler, tebigy reňk, 613, # 4, # 27 reňk bilen gabat gelýär, önümiň dürlüligi hem örän baý danteliň ululygy, esasan 4X4 IN, 5X5IN, 6X6IN, 7X7 IN bar.Funksiýa nukdaýnazaryndan, esasan, kömekçi rol oýnamak üçin ulanylýar we saçyňyz üçin tortuň buzlanmagydyr.Geýeniňizden soň, sizi has özüne çekiji we ynamly görkezer!

UVT üç harp, kelläniň ýokarsyndaky parikleriň dürli şekillerini aýdyň görkezýär.Olar V bölek adam saç parikleri, U bölegi adam saç parikleri we T bölegi adam saç parikleri. Kelläňiziň görnüşine we saç dykyzlygyna görä halaýan stiliňizi saýlap bilersiňiz.Olaryň hemmesini dürli reňkler we saçlaryň dürli görnüşleri bilen deňeşdirip bolýar, önümiň baýlygyny dürli-dürli we hakykatdanam köp taraply edýär.

Kategoriýa ekrany

Önümlerimiziň giň görnüşi öz içine alýar: parikler, bukjalar, ýapmak, frontal. Önümiň görnüşi üýtgeýän göni parikler adam saçlary, beden tolkun parikleri adam saçlary, çuňňur tolkun dantelli öň, parik göni krujka parik...Parikler reňkli, 613 doly krujka parik, saryýagyz ombre parik, 99j krujka parik..etc.Şol bir wagtyň özünde, aýratyn zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin ýöriteleşdirilen nusgalary goldaýarys

Zawodymyz

12 ýyldan gowrak çig mal satyn aldyk, çig malymyz dünýäniň çar künjeginden gelýär: ýerli etnik azlyklardan başga-da Braziliýada, Peruda, Hindistanda, Mýanmada, Malaýziýada, hatda Europeewropada Russiýa we Ukrainada-da bar.Çig maly berk gözden geçirýäris we çeşmeden gowy önümiň peýda bolmagyny hakykatdanam üpjün edýäris.Müşderilerimiz dünýäniň dürli künjeklerinden, Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndan, Kanadadan, Awstraliýadan, Täze Zelandiýadan we Europeewropanyň käbir ýurtlaryndan gelýär, olary dünýäniň her künjegi diýip bileris.Tehniki toparymyz we ussahanalarymyz täze önümleri ösdürmek we ýokary hilli önümleri çykarmak üçin yzygiderli tagalla edip, ýokary hilli zehinlerdir.Saklaýan ýerimiz ýylsaýyn köpelýär we önüm hem gün-günden köpelýär.Harytlary şol gün eltip bileris.Eziz müşderilerim, ASAP bilen hyzmatdaşlyga garaşýarys!Geliň, birleşeliň we bilelikde öňe gideliň!

Müşderi bilen pikir alyşma

Önümlerimiz üçin: saç bukjalary, frontal parik, ýapyk parik, adam saç dodaklary üçin parikler ... yzygiderli öwgüler bar we müşderiler pariklerimizi gaty gowy görýärler, parikimiz olary has gowulaşdyrýar, hakykatdanam özleri boluň! Şonuň üçin şu ýerde gözleýäris irki tejribäňize-de garaşýaryn, sebäbi hilimiz hakykatdanam gowy, siz oňa mynasyp!

Eltip bermek we satuwdan soň hyzmat

Yearylyň dowamynda dört esasy halkara ekspress kurýer bilen hyzmatdaşlyk edýäris: Fedex, UPS, DHL, TNT we günde ýüzlerçe bölek iberýäris.Bize iň ýokary hilli hyzmat, iň çalt tizlik berýär we WIG önümleriniň ygtybarly we çalt eliňize ýetmegini üpjün edýär.Adatça, uly inwentar bar, umumy önümler şol gün iberiler we ýöriteleşdirilen önümler 3-5 gün dowam eder.Arkaýyn boluň, biziň bilen hyzmatdaşlyk etmek gowy sarp ediş tejribesi!Biz sizi umytdan düşürmeris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Haýsy päk saç bilen üpjün edýärsiňiz?

  Adamyň dürli saç önümlerinde ýöriteleşen öňdebaryjy önüm.Esasan Braziliýaly gyz saçlary, Peruwyň gyz saçlary, Malaýziýanyň gyz saçlary, Kambojanyň gyz saçlary, Hytaýyň gyz saçlary, asewraziýanyň gyz saçlary, Hindi gyz saçlary, Mongoliýanyň gyz saçlary, Rus gyz saçlary, Aziýanyň gyz saçlary we ş.m. öndürýäris.

  Saç kesikulyňyz deňleşdimi we saçyň gelip çykyşy näme?

  Hawa, saçlarymyzyň hemmesi el bilen ýasalan we kesikul bilen ýasalan.Saçlarymyz 100% Wýetnam adam saçlary, sintetik we garyşyk däl.Hemişe himiki şampunlaryň ýerine saçlaryny ýuwmak üçin tebigy maddalary ulanýan Wýetnam oba gyzlaryndan ýygnalýar.

  artykmaçlygyň näme?

  Biz orta söwdagär däl-de, göni zawod

  Hairhli saçlar dürli ýurtlardan getirilýär.

  Hairhli saçlar haýwan ýa-da sintetiki saçsyz 100% gyzlyk saçdyr.

  Hairhli saçlary ökde işçiler we ösen tehnologiýa öndürýär.

  Hairhli saçlara berk gözegçilik we berk hil synagy geçirildi.

  Ygtybarly hil bilen bäsdeşlik bahasy bar