Habarlar

 • 13-nji Hytaý halkara saç ýarmarkasy we 2022 salon sergisi

  13-nji Hytaý halkara saç ýarmarkasy we 2022 salon sergisi

  13-nji Hytaý halkara saç ýarmarkasy we 2022 salon sergisi Hytaýyň Guanç Guangzhouou şäherinde 3-5-nji sentýabr aralygynda geçiriler. Bu parik önümleriniň ýene bir baýramy.Bu sergi Min tarapyndan tassyklanan halkara sergi ...
  Koprak oka
 • 2022 QINGDAO DÖWRÜN ÖNÜMLERI FAAŞA .YŞ

  2022 QINGDAO DÖWRÜN ÖNÜMLERI FAAŞA .YŞ

  2022-nji ýyldaky Çingdao halkara saç sergisi 9-njy awgustdan 11-nji awgust aralygynda jemi 3 gün başlar.Içerki gözellik pudagyny, elektron söwda pudagyny we serhetara logistika pudagyny birleşdirýär.Sergi işgärleri dowam edýär ...
  Koprak oka
 • 5X5 krujka ýapylmagyny nädip ulanmaly?

  5X5 krujka ýapylmagyny nädip ulanmaly?

  Müşderileriň 5X5 dantelli ýapylyşyny nähili ulanýandygyny bilýärsiňizmi?Umuman aýdanyňda, müşderiler taýýar parikleri gönüden-göni satyn alýarlar, ýöne ýapmak we frontal (5X5 dantelli ýapmak, 4X4 dantelli ýapmak, 13X4 dantelli frontal, 13X6 krujka frontal), hai ...
  Koprak oka
 • Malaýziýanyň saçlary, Perunyň saçlary, Braziliýanyň saçlary

  Malaýziýanyň saçlary, Perunyň saçlary, Braziliýanyň saçlary

  Malaýziýanyň saçlary, Perunyň saçlary näme we Braziliýanyň saçlary näme?Bu gün saçyň bu üç görnüşine gysgaça göz aýlalyň.Ilki bilen, adyndan Malaýziýanyň saçlary ilki Aziýanyň günorta-gündogarynda ýerleşýän öz ýurdy Malaýziýadan geldi ...
  Koprak oka
 • Europeanewropaly saçlar we hindi saçlary näme?

  Europeanewropaly saçlar we hindi saçlary näme?

  Hairewropa saçlary Europeanewropa saçlary näme?Hairewropa saçlary esasan Russiýadan, Ukrainadan we onuň töwereginden gelýär.Saç materialynyň bu görnüşi örän gymmatly we dünýädäki iň gowy saç materialy.Örän ýumşak we ýalpyldawuk, eliňe ýüpek ýaly duýulýar.Onsoň bu nirede ...
  Koprak oka
 • 360 parik bilen doly krujka parikiniň arasyndaky tapawut?

  360 parik bilen doly krujka parikiniň arasyndaky tapawut?

  360 parik bilen doly krujka parikiniň arasynda näme tapawut bar?Ilki bilen bu iki görnüşli parikleriň, 360 parik, doly krujka parikleriniň atlaryna seredýäris, ýöne adyndan 360 parik 360 dereje parik diýmekdir.Dantelli parik, tutuş parikiň hemmesiniň dantelidigini aňladýar.Toruň nukdaýnazaryndan ...
  Koprak oka
 • saç dokamak näme?

  saç dokamak näme?

  Saç dokamak näme?Bu gün, saç dokamak hakda öwreneliň, saçyň dokalmagy näme?Bilşimiz ýaly, saç dokamak laminasiýa maşynyndan soň saç dokalýar, şonuň üçin saç dokamagyň iňlis ady näme?Dürli müşderileriň dürli ulanyş endiklerine görä, h ...
  Koprak oka
 • Doly krujka

  Doly krujka

  Dantelli parik näme?Beýleki parik bilen deňeşdirilende, onuň artykmaçlyklary we kemçilikleri näme?Bu gün doly krujka parik hakda öwreneris.Bu görnüşdäki parigiň iňlis ady: FULL LACE WIG, sözüň doly manysynda parikiň hemmesiniň dodakdygyny aňladýar.Bu barada aýdylanda bolsa, gurluşa seredýäris ...
  Koprak oka
 • Doly mehanizm U bölüm parik

  Doly mehanizm U bölüm parik

  U Part parik näme?Bu gün, U Part parik hakda öwreneliň, U Part başlyk näme?Göçme manyda U harpy şekiliň U şekilli bolandygyny aňladýar.Parikiň ýokarsynda U şekilli açyklyk bar, açylyşyň ululygy müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner, t ...
  Koprak oka
 • 13X2 krujka parik näme?

  13X2 krujka parik näme?

  13X2 krujka parik näme?13X2 krujka parik iki bölekden ýasalýar, biri kelläniň ýokarsynda, biri maňlaýynda.Bu 13X4 dantelli parik we 13X6 krujka parik bilen birmeňzeş, ýöne krujka meýdany başga.Ilki bilen, adyndan 13X2 degişlidir ...
  Koprak oka
 • 13X6 dantelli parik we 13 × 4 krujka parikini deňeşdiriň

  13X6 dantelli parik we 13 × 4 krujka parikini deňeşdiriň

  Ilki bilen, bu ýerdäki 13X6 we 13X4 krujkanyň meýdanyň ululygyna degişlidigini, geliň adatça ýarym mehaniki kellämizi aňladýan CM däl-de, dýuýmdygyny tanyşdyralyň.Diýmek, takmynan 13X6 krujka parik we 13X4 krujka parik, nädip tapawutlandyrmaly we nädip saýlamaly?...
  Koprak oka
 • Egri we tolkunly saçlaryň arasyndaky tapawut

  Egri we tolkunly saçlaryň arasyndaky tapawut

  Egri we tolkunly saçlaryň arasyndaky tapawut, egri we tolkunly saçlaryň arasyndaky tapawut.Köp adamlar egrilen saçlar we egrilen saçlar birmeňzeş diýip pikir etseler-de, egrilen saçlar aslynda egrilen saçlardyr.Bükülen saçlar we egrilen saçlar berkligi taýdan birmeňzeş däl, galyň ...
  Koprak oka