Satyn almak möwsümi

Salam,saçdostlar, nädipseniňkiBiznesgidýärýakynda?Halloween ýakynlaşdygyça iň ýokary möwsümsaç önümlerikem-kemden gelýär.Sargytlaryň sanyparikönümleri webukjalarönümler öňki döwür bilen deňeşdirilende ep-esli ýokarlandy.Aýratyn önümler hakda oýlanmak,HD parikler, reňkli parikler, uzynparikler, uzyn saçdokamak ... we ş.m.bolup durýarhemmesiýetmezçilik edýär.Dürli zawodlar hem meşgul, köne müşderileriň durnukly önümlerinden başga-da, dürli täze müşderileriň ýöriteleşdirilen önümleri birin-birin ýüze çykýar.

aç-açan parik

Bilşimiz ýaly, COVID-19 3 ýyla golaý dowam etdi,Epidemiýa sebäpli ähli taraplarsaççig mal satyn almak, çig mal gaýtadan işlemek, taýýar önüm gaplamak, ugratmak we ahyrky satuw ýaly bazara täsir eder.Şonuň üçin bu ýyl köne müşderiler ýeterlik inwentar taýýarlamak üçin bir wagtyň özünde köp sanly sargyt iberer, sebäbi iň ýokary möwsüm gelýär,if bir günde satjak aksiýa ýok we ýitgi gaty köp bolar.Theparikönüminden tapawutlanýardaňmakönüm.Thedaňmakbu ýönekeýdokma ýasamak.Önüm birneme ýönekeý.Umuman, 2 günde iberilip bilner.Theparikbaşga.Theparik bolmalyöndürildimaşyn bilen weŞeýle hemel bilen, bukjalardan has çylşyrymly, adatça 5-10 gün gerekiberip biler, şonuň üçin bir wagtyň özünde köp sanly sargyt goýmak we ýeterlik inwentar taýýarlamak uzak möhletde wagt tygşytlar!Söwda möwsümi geldi, wagt bolsa pul.Biziňkiparik önümleri durnukly hilli we zawodda göni satuw bahalarynda.Şol önümleriň bahasy arzan we köp täze we köne müşderiler tarapyndan makullanýar.Dostlar, taýynmy?


Iş wagty: Noýabr-02-2022