Göni 5 × 5 dantelli ýapyk parikler 613 sary saçly ýapyklar

Gysga düşündiriş:

 • HumanDumşak we sagdyn adam saçlaryny ýapýan parikler, reňkini gaty gowy alyň;gykylyk ýok;öňünden kesilen;5 dýuým aralyk meýdany gapdal bölegini we orta bölegini edip biler;4 × 4 ýapyk parikden has gowy, 13 × 4 krujka frontal parikler bilen birmeňzeş işleýär
 • Right Göni saryýagyz dantelli parik, saçyň 180% dykyzlygy, uzyn gatlak görnüşi, tebigy we realistdir
 • Low Pes pontail ýa-da bulka ýaly isleýşiňiz ýaly köp stil etmäge mümkinçilik berýär; düwünler birneme agarýar we köp deri bilen garyşmak üçin aňsatlyk bilen göterilýär.
 • AceLace Cap 22,5 dýuým orta ululykda, ululygyny sazlamak we laýyklygy üpjün etmek üçin 4 tarak we 2 gaýyş bar

Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Göni 5x5 dantelli ýapyk parikler, ýapyklygy bilen 180% dykyzlygy 613 sary reňk

❈ OKE
12 12 ýyldan gowrak zawod tejribesi
Human 100% adam saçlary
Top Işlenmedik ýokary hilli saçlar
S ingok, ýok
❈ OEM / ODM elýeterli

 

Gelip çykan ýeri Hytaý
Saç materialy 100% adam saçlary
Baha 10A 12A 15A (Remy Saç, Wirgin Saç, Çig saç)
Saç aýratynlyklary 1. 100% Wirgin adam saçlary
2. 100% kesikul deňleşdirilen saç
3. 100% işlenmedik Wirgin saçlary
4. Youngaş gyzlardan 100% sagdyn saç
5. 100% göni zawodyň bahasy
6. Himiki ýok, dökülme ýok, tegelek ýok, ys ýok
7. Parlak, ýylmanak, ýüpek, lýuks saçlar
8. Reňkleriň hemmesini aklap we boýap bolýar
9. Iki gezek maşyn dokamak
Saç görnüşi Wirgin saçlary, Kesikul deňleşdirilen saçlar, dantelli parik, Braziliýaly saçlar, saç dykyzlary, krujka däl parik. Half parik, ponytail, saçyň uzalmagy.
Reňk 613 Sarym reňk
Dokma Göni
Boýnuň parik görnüşi Boýak.ApykParikler
Boýnuň ululygy 5x5Inç dantelli.ApykParikler
Boýnuň reňki Aç-açanwe HD
Boýnuň esasy materialy Şweýsariýa dantelli
Adam saçynyň görnüşi 100% Braziliýaly Wingin adam saçlary
Made usuly Machinearym maşyn ýasaldy we ýarym el daňyldy
Saç dykyzlygy 130%150%180% 200%Dykyzlygy
Gapyň ululygy Kiçi, uly, ortaça ululyk
Saçyň uzynlygy 8-40 inç
Parik agramy 145g-300g
Saçyň hili 100% Wirgin saçlary, Düwürtik ýok, dökülme ýok, ys ýok, galyň uç, ýylmanak.
Bahasy Lomaý baha, zawodyň bahasy
MOQ 1 bölek
Bir Stocka Uly aksiýa, çalt eltip bermek
Hyzmatymyz OEM dizaýny we OEM önümleri we düşürmek
Eltip bermek Fedex / DHL / UPS tarapyndan 2-5 günüň içinde gyssagly eltip bermek
Üstünlik Boýagly, gaýtadan ulanylýan, akyp bolýan, rugsat edilen, zawodyň bahasy, galyň uçlary, ýumşak

 

krujka-1

WIG-i nädip saýlamalyNäme üçin bizi saýlaýar?

100% önümçilik, 12 sagat çalt jogap
2010-njy ýyldan bäri adam saçyna üns beriň, 3 günlük nusga gowşuryş, 20 günlük köpçülikleýin sargyt

1. Hilimiz sebäpli
Adamyň saç öndürmek boýunça ösen desgalary we berk hil gözegçiligi
ulgamy.“Frizzyfree”, hiç hili dykyzlyk ýok. Boýag akyp bolýan ýa-da gaýtadan işlenip bilinýän, dürli talaplary kanagatlandyrmak we önümleriňizi ýokary hilli üpjün etmek üçin 7A / 8A / 9A / 10A derejeli saçlary üpjün ederis.

2.Hünärimiz sebäpli
2010-njy ýyldan bäri adam saçyna üns berýäris, Zawod Hytaýyň Şandong welaýatynyň ingingdao şäherinde guruldy, 1000 inedördül metr meýdany eýeleýär, önümleri gözlemek we ösdürmek bilen meşgullanýan 20-den gowrak tehniki işgärimiz bar.

3. Hyzmatymyz sebäpli
Ynsan saç pudagynda hünär bilimi bolan höwesli we işjeň toparymyz bar, olar hyzmat ediş standarty bolan adam saç önümlerimizi hünär taýdan öwrenmek üçin taýýarlanýar.

Jikme-jik surat

gysgyç-krujka-öň parik
öňünden agardylan parikler
öňünden kesilen we agardylan parikler
iň gowy suw geçirmeýän krujka-ýelim
remy-krujka-öň parikler
örülen-mekgejöwen-krujka-öň parik

Saryýagyz parikler üçin köp mümkinçilik bar.613 saryýagyz saçyň iň uly artykmaçlygy, agarmagyň zerurlygy däl.Şonuň üçin köp aýallar açyk reňkli saç geýmek islänlerinde, saçyň bu reňkini has gowy görýärler.Saçlar agardyldy, şonuň üçin diňe isleýän reňkiňizi saýlamak gerek.Bu, saç boýamak üçin zerur wagty we güýji ep-esli azaldar.
Ynsan 613 saç parikiniň ullakan dantelli öň bölegi bar, bu parikiň gapdal taraplaryna ünsi çekmezden saçyňyzy öňüňize bölýärsiňiz.Şonuň üçin stil gaty özüne çekiji bolup görünýär.Esasy we täsirli 613 öňdäki dantelli pariklerimiziň hemmesi täzeden düzülendir we adaty saç düzüminde görkezilişi ýaly göni kesilip bilner.

Boýnuň ululygy

Bu suratdan, dantelli parikiň tikilendigini görüp bileris13x4 dýuýmkrujka ýa-da13x6 dýuýmeli bilen dantelli, gulakdan gulaga 13 dýuým, maňlaýyndan ýokarsyna 6 dýuým ýa-da 4 dýuým, saýlan dantelli parikiňize çenli 13x6 dantelli parik ýa-da 13x4 krujka parik.Dantelli bölekden başga, dantelli frontal parigiň beýleki bölegi maşyn bilen ýasalýar.360 krujka parikleri, ýukajyk krujka ulanylýar.Örtükli krujka başyndan ahyryna çenli ähli sözbaşy we saç çyzgylaryna ýerleşdirilýär.

Boýnuň ýapylmagy parikleri ýaly dürli ululykda gelýär4'' x 4 ", 5"X 5"ýa-da6"x6" we köplenç reňk dürlüligi barada aýdylanda saýlamak üçin zaýalanýarsyňyz.Strategiki taýdan kelläniň ortasyna ýa-da gapdal bölek stiline ýetmek üçin dantelli ýapyk parik.Pariklerde, adatça, fransuz ýa-da Şweýsariýa dantelli "at görnüşi" bilen baglanan saçlar bar.

     V bölümadam saç parikleri maşynlaryň kömegi bilen ýasalýar we krujka parikleri bilen deňeşdirilende has amatly.Bu parikleriň iň halanýan aýratynlygy, täze saç tärlerini döretmek, klipler, saç zolaklary we ş.m. ulanmak bilen ýokary çeýe bolmagydyr.Bu, täze başlanlar üçin we hatda parik geýmegi gowy görýän adamlar üçinem iň oňat edýär.U bölegiparik, U görnüşindäki parikiň ýokarsynda bir deşik bar, bular arassa adam saçlary bilen ýasalýar we dökülmeýär ýa-da bölünmeýär.Tebigy saçyňyz bilen gaty gowy garyşýarlar we dantelli ýa-da ýelim talap etmeýärler.Parikler gaty dem alýar we parikler ýerinde sazlamaga kömek edip biljek parik gapagynyň içindäki sazlanyp bilinýän gaýyşlar we gysgyçlar bilen gelýär.

Kategoriýa ekrany

Parikler, ýapyklar, frontallar we dürli dokumalaryň bukjalaryny hödürleýäris, şeýle hem özleşdirmegi kabul edýäris. Saç üçin dürli materiallar bar.Weöne bizde diňe 100% gyzlyk saç bar.Saçlaryň gurluşy we reňki diýen ýaly bar.Adam saç parikleri hakyky saçyňyza zyýan bermezden tebigy saçlar ýaly bezelip we saklanyp bilner.

Zawodymyz

Zawodymyz 12 ýyl bäri hünär taýdan saç çig malyny gözleýär, Hindistan, Malaýziýa, Braziliýa, Peru we Hytaý ýaly dünýäniň dürli künjeklerinden çig mal alýarys. Saç çig malyny ýygnamakda, saç çig malyny saýlamakdan ýüz öwürýäris. gaýtadan işlenildi, boýaldy.Saç materiallarynyň hemmesiniň ýokary hilli bolmagyny we ölmek, himiýa bilen bejermek ýaly ähli saç kesikullarynyň bir tarapa gitmegini üpjün etmeli.Şeýlelik bilen bu tebigy, ýumşak, sagdyn we çydamlydyr. KOK-HAIR diňe bir iň oňat saç hilini däl, eýsem dünýäniň dürli künjegindäki müşderiler üçin iň amatly bahany hödürlemek bilen buýsanýar.Müşderilere we beýleki peýdaly syýasatlara ideg etmek üçin ökde işgärlerimiz, goldaw işgärlerimiz bar.

Müşderi bilen pikir alyşma

Satuwdan öňki hyzmat
1. Dogry aýdyp beriň --- müşderileriň ähli soraglaryna sabyrly we dogruçyl jogap berýäris.
2.Online 24 sagat --- Sargyt bermek üçin has köp wagt tygşytlamak üçin 12 sagadyň dowamynda jogap bereris.
3. Size has netijeli kömek edip biler ýaly, sargydyňyz hakda köp maglumat goşuň.
Satyş hyzmatyndan soň
1.Eger saç hakda soraglaryňyz bar bolsa, gysga wagtda biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Problemshli meseleleri çözmäge kömek etmek üçin elimizden gelenini ederis.
2.Akyllyyzyna gaýtarmak syýasaty
3.Satyşdan soňky hünär hyzmaty - satuwdan soňky iň oňat kepillik bilen üpjün etmek üçin ajaýyp girdeji we alyş-çalyş hyzmaty we yzyna gaýtarmak ulgamy.

Hyzmatdaşlygyňyza aýratyn minnetdar!

Eltip bermek we satuwdan soň hyzmat

Bellik: ähli sargytlar 1-3 iş gününiň içinde iberiler (käbir düzülen 3-5 gün bolar)

Eltip bermek: Fedex, UPS, DHL

Müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin elmydama elimizden gelenini ederis.Satyn almagyňyzdan nägile bolsaňyz, gowşuryş senesinden 30 günüň dowamynda biziň bilen habarlaşsaňyz, gaýdyp / alyş-çalyş islegiňizi ýerine ýetireris.30 günden soň haýsydyr bir haýyş ýerine ýetirilmez.
"Asyl ýagdaýda gaýdyp gelmek" nämäni aňladýar?
Diýmek, saçyň uzalmagy:
✓ Saçlar ýuwulmady, şertlendirilmedi, oturdylmady, reňkli, agardylan ýa-da könelmedi.
Parik ýuwulmady, şertlendirilmedi, oturdylmady, reňkli, agardylan ýa-da geýilmedi
Ies Baglar kesilmedi we asma belligi goşuldy.
Omörite sargytlar
Hususy sargytlar yzyna gaýtarylmaýar ýa-da çalşylýar.Göwnüçökgünligiň öňüni almak üçin satyn almazdan ozal näme sargyt edýändigiňize doly göz ýetiriň.
Giriş tölegleri barada: müşderiler halamaýan / laýyk däl bolsa ýa-da stilini ýa-da reňkini üýtgetse, alyjy iberiş bahasyny töleýär.Shük daşamak nädogry zatlar bolsa, hil meselesi, Satyjy iberiş bahasyny töleýär.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Haýsy päk saç bilen üpjün edýärsiňiz?

  Adamyň dürli saç önümlerinde ýöriteleşen öňdebaryjy önüm.Esasan Braziliýaly gyz saçlary, Peruwyň gyz saçlary, Malaýziýanyň gyz saçlary, Kambojanyň gyz saçlary, Hytaýyň gyz saçlary, asewraziýanyň gyz saçlary, Hindi gyz saçlary, Mongoliýanyň gyz saçlary, Rus gyz saçlary, Aziýanyň gyz saçlary we ş.m. öndürýäris.

  Saç kesikulyňyz deňleşdimi we saçyň gelip çykyşy näme?

  Hawa, saçlarymyzyň hemmesi el bilen ýasalan we kesikul bilen ýasalan.Saçlarymyz 100% Wýetnam adam saçlary, sintetik we garyşyk däl.Hemişe himiki şampunlaryň ýerine saçlaryny ýuwmak üçin tebigy maddalary ulanýan Wýetnam oba gyzlaryndan ýygnalýar.

  artykmaçlygyň näme?

  Biz orta söwdagär däl-de, göni zawod

  Hairhli saçlar dürli ýurtlardan getirilýär.

  Hairhli saçlar haýwan ýa-da sintetiki saçsyz 100% gyzlyk saçdyr.

  Hairhli saçlary ökde işçiler we ösen tehnologiýa öndürýär.

  Hairhli saçlara berk gözegçilik we berk hil synagy geçirildi.

  Ygtybarly hil bilen bäsdeşlik bahasy bar